Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών Ε.Σ.Υ.

0
Άρθρο 11

Ιατροί του Ε.Σ.Υ, των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2020, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, δύνανται, κατόπιν αιτήματος τους προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα που υπηρετούν, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30η.06.2021, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Το αίτημα κατατίθεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας με επιμέλεια του φορέα.

 

11

 

Share.

Leave A Reply