Άρθρο δέκατο όγδοο. Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών Ε.Σ.Υ.

0

Άρθρο δέκατο όγδοο
Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία
ιατρών Ε.Σ.Υ. – Αντικατάσταση του άρθρου 90
του ν. 4745/2020
Το άρθρο 90 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 90
Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών Ε.Σ.Υ.
Ιατροί του Ε.Σ.Υ., των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2020, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, και παρέμειναν στην υπηρεσία τους έως τις 30.6.2021, δύνανται, κατόπιν αιτήματός τους, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31.12.2021, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 ως ακολούθως:

Α) Οι ιατροί με ειδικότητα παθολογία, πνευμονολογία, αναισθησιολογία, γενική ιατρική που έχουν παραμείνει στην υπηρεσία τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να παραμένουν στην υπηρεσία τους έως τις 31.12.2021 μετά από αίτημα παραμονής τους, το οποίο απευθύνεται προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα στον οποίο υπηρετούν, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευτεί για οποιονδήποτε λόγο.

Το αίτημα παραμονής στην υπηρεσία κατατίθεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας με επιμέλεια του φορέα.
Β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., λοιπών ειδικοτήτων που έχουν παραμείνει στην υπηρεσία τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση παραμονής στην υπηρεσία, η οποία κρίνεται από τον Διοικητή της οικείας ΥΠΕ κατόπιν εισήγησης του φορέα στον οποίον υπηρετούν, ως προς τη συντρέχουσα υπηρεσιακή ανάγκη. Η απόφαση παραμονής τους στην υπηρεσία δεν υπερβαίνει την 31η.12.2021. Το αίτημα κατατίθεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας με επιμέλεια του φορέα. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος, οι ιατροί των οποίων η παραμονή στην υπηρεσία παρατάθηκε έως τις 30.6.2021, παραμένουν αυτοδικαίως στην υπηρεσία τους έως τις 20.7.2021.».

κλικ εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Share.

Leave A Reply