Ενηµέρωση σχετικά µε την καταβολή των εισφορών Β εξαµήνου 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελµα του υγειονοµικού

0

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 39 του Ν4387/2016 «Η σταθερή µηνιαία
εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή
αποδοχές, βάση των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων για τους
οποίους βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τοµείς του κλάδου
κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών … Τοµέας Σύνταξης και
Ασφάλισης Υγειονοµικών …), όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31/12/2015 παραµένουν
αµετάβλητες µέχρι 31/12/2016, εξαιρούµενης της εισφοράς που καταβαλλόταν για την
ειδική Προσαύξηση ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και του κλάδου µονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ τα
οποία καταργούνται από 1/1/2016».
2.Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 44 του Ν4387/2016 καθορίζεται µε ενιαίο τρόπο ο
υπολογισµός των εισφορών υγειονοµικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται
για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ. Επίσης µε την εγκύκλιο αριθ.
πρωτ.:Φ10070/οικ.23637/977/8.8.2016 ορίζεται ότι «Στην περίπτωση κατά την
οποία οι συνταξιούχοι λαµβάνουν σύνταξη (κύρια και τυχόν επικουρική) και
αποδοχές από µισθωτή εργασία ή από άσκηση ελευθέρου επαγγέλµατος ή
απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόµενο … ποσοστό εισφοράς υπέρ
υγειονοµικής περίθαλψης επί των συντάξεων που λαµβάνουν καθώς και το
προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη επί των πάσης
φύσεως αποδοχών των µισθωτών ή το προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς
ασφαλισµένου για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και ανεξάρτητα
απασχολουµένους επί της ασφαλιστικής κατηγορίας που υπάγονται έως
31/12/2016 ή επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος τους από 1/1/2017 και εφεξής».

enimerosi-eisfores-b-examino_2016 ΚΛΙΚ ΕΔΩ -kai-farmakopoioi

Share.

Leave A Reply