Πόθεν έσχες: Από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 οι νέες προθεσμίες υποβολής

0

Πόθεν έσχες: Από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 οι νέες προθεσμίες υποβολής, οι αλλαγές και οι ποινικές κυρώσεις
Από την 18η Φεβρουαρίου 2019 έως την 31η Μαρτίου 2019 θα μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι υποχρεώσεις υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) των ετών 2016, 2017 και 2018, με την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πόθεν Έσχες.
Υπόχρεοι για την υποβολή του Πόθεν Έσχες είναι πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δημοσιογράφοι, πρόεδροι και διοικητές τραπεζών, καθώς και πλήθος άλλων προσώπων έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο τη Δήλωση «πόθεν έσχες», και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων του ν.3213/2003.
Διευκρινίζεται ότι οι οργανικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα σύνταξης και ηλεκτρονικής καταχώρισης των καταστάσεων υπόχρεων επιβάλλεται να ενημερώνουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όσους συμπεριλαμβάνουν σε αυτές.
Επίσης με τον νέο νόμο για το πόθεν έσχες ορίζεται ρητά ότι η υποχρέωση για υποβολή ΔΠΚ καταλαμβάνει και το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά στις σχο-λικές επιτροπές, υπόχρεοι είναι οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζι-κών λογαριασμών αυτών.
Σημειώνεται ότι, πλέον στην ετήσια δήλωσή τους οι υπόχρεοι δηλώνουν μόνον τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση.

Ποιοι γιατροί ΕΣΥ έχουν υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πόθεν Έσχες; Οι Διευθυντές και Συντονιστές Διευθυντές που υπηρετούν στα νοσοκο-μεία και τα Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στα στρα-τιωτικά νοσοκομεία, σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κλινικές και εργα-στήρια, καθώς και στο Πρωτοβάθμιο Δίκτυο Υγείας έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κάθε χρόνο δήλωση πόθεν έσχες.

Ανάλογη δήλωση έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν όσοι συμμετέχουν σε επιτροπές προμηθειών. Η αρχική δήλωση των νεοδιορισθέντων υποβάλλεται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τον διορισμό τους.
Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, για τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, τη σύζυγο του, για τα δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους, για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλι-κων τέκνων τους.
Ποινικές κυρώσεις και χρηματικές ποινές
Επισημαίνεται ότι στους υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ, προβλέπο-νται ποινικές κυρώσεις για τη μη υποβολή, ή υποβολή ανακριβών, ή ελλιπών δηλώσεων.
Για την εκπρόθεσμη υποβολή, προβλέπεται πληρωμή ηλεκτρονικού παραβό-λου ύψους από 100€ έως 800€ ανάλογα τις ημέρες καθυστέρησης και το αρ-μόδιο όργανο ελέγχου.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής ως και 30 ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση γίνεται δεκτή από το σύστημα μό-νο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 200 ευρώ. Μετά την πάρο-δο των 30 ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονι-κού παραβόλου 800 ευρώ.
Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολο-γίας εισοδήματος) ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυ-λάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.
Ανακριβής θεωρείται και η δήλωση όταν τα δηλωθέντα στοιχεία ή η επαύξη-ση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα. Τέλος, αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας άνω των 30.000 €, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.
Πλέον ποινικές ευθύνες υπέχουν και οι σύζυγοι που παραλείπουν την κατά-θεση της δήλωσης πόθεν έσχες. Ο έλεγχος σύμφωνα με το νομοσχέδιο γίνε-ται εντός 5 ετών από τη λήξη του έτους υποβολής και σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικημάτων μπορεί κατ’ εξαίρεση να διενεργηθεί μέχρι τη συμπλή-ρωση της ποινικής παραγραφής.
Σε όσους καλούνται για έλεγχο και δεν ανταποκρίνονται προβλέπε-ται πρόστιμο της τάξης των 50-300 €, που εισπράττεται κατά τον Κώδικά Εί-σπραξης Δημοσίων Εσόδων .
Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

Share.

Leave A Reply