Η εμμονή στην τυποποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών μόνιμη απειλή για την ασφάλεια των ασθενών

0

Η ακραία ερμηνεία που επιχειρήθηκε ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού 1025/2012 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση, αποτέλεσε προ ετών αντικείμενο αντιπαράθεσης των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων με τα Κεντρικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναζωπυρώθηκε τους τελευταίους μήνες του εκπνεύσαντος έτους 2019. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1025/2012, η τυποποίησή κατά την διακίνηση των διαφόρων προϊόντων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, αποτελεί υποχρέωση για όλα τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Υγείας. Στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαίο να επισημανθεί, ότι η τυποποίηση πρέπει να κινείται βάσει προδιαγραφών που να εγγυώνται την ασφάλεια των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες υγείας. Έτσι μπορεί να διασφαλιστεί, ότι οι Δομές Υγείας μπορούν να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την παροχή ασφαλών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες. Κατ υπέρβαση αυτών των αρχών, πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν παλαιότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και επαναλαμβάνονται, κατά ακραία ερμηνεία του Κανονισμού 1025/2012 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση, δεν περιορίστηκαν στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της Υγειονομικής Περίθαλψης, αλλά και στις ίδιες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους Ιατρούς για την περίθαλψη των ασθενών. Αυτή η εξέλιξη, επιτάσσει πριν την λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: Οι Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης δεν μπορούν να εξομοιώνονται με υπηρεσίες που έχουν από τη φύση τους καθαρά εμπορικό χαρακτήρα. Ούτε η προσφορά και η ζήτηση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, μπορούν να υπόκεινται στους κανόνες του εμπορίου και στην ανταγωνιστικότητα που καθορίζει τη Τυποποίηση. Η ιδιαιτερότητα των Υπηρεσιών Υγειονομικής Περίθαλψης αναγνωρίζεται ήδη σε επίπεδο καθημερινότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ιδιαιτερότητα πρέπει να διακηρυχθεί και να προστατευτεί θεσμικά. Σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αυτορύθμιση του κάθε Συστήματος Υγειονομικής Περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των Επαγγελμάτων Υγείας, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος, θα πρέπει να είναι σεβαστή από τα κράτη μέλη. Νομοθετήματα, κανονισμοί και μηχανισμοί που δεν εναρμονίζονται με αυτό το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, λειτουργούν αυθαίρετα και ερήμην των Επαγγελματιών Υγείας. Ως εκ τούτου, προκαλούν παραπλανητική αντίληψη στους χρήστες των Υπηρεσιών Υγειονομικής Περίθαλψης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και την Δημόσια Υγεία. Η άσκηση της Ιατρικής διαμορφώνεται από επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές που κατοχυρώνουν την ορθή ιατρική πρακτική, για καλύτερα αποτελέσματα στην περίθαλψη των ασθενών. Προβλέπεται όμως και η δυνατότητα να υπάρχει απόκλιση από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, όταν ο ιατρός πιστεύει ότι αυτό εξυπηρετεί καλύτερα το πραγματικό συμφέρον του ασθενούς. Η αρχή της επαγγελματικής αυτονομίας θεωρείται αυτονόητο δικαίωμα του κάθε ιατρού αλλά και του κάθε ασθενούς που ωφελείται από αυτήν. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της λήψης ιατρικών αποφάσεων, η επαγγελματική αυτονομία αντισταθμίζεται από την επαγγελματική ευθύνη. Αυτή η ισορροπία ενσωματώνεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. Τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί έξω από αυτές τις αρχές χαρακτηρίζονται με ασάφειες ως προς την εφαρμογή τους και είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Οι Συστάσεις και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν θεσπιστεί εντός του νόμιμου ρυθμιστικού πλαισίου, ισχύουν για όλους τους επαγγελματίες της υγείας. Η ισχύς τους όμως δεν μπορεί να καθορίζεται με λογιστικούς όρους, ούτε η εφαρμογή τους να υπόκειται σε τέλη και άλλες επιβαρύνσεις. Έτσι μόνο μπορεί να αποκλείεται η επιλεκτικότητα και να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Εκ των ως άνω καθίσταται αναγκαίο να διακηρυχθεί ότι, η Τυποποίηση των Υγειονομικών Υπηρεσιών αποτελεί μια μόνιμη απειλή για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των Υπηρεσιών Περίθαλψης που παρέχονται στους πολίτες. “Η ως άνω εισήγηση ενσωματώθηκε στην σχετική Διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων, βάσει της οποίας καλούνται οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων σε Εθνικό Επίπεδο ή σε Επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απέχουν από την μεθόδευση ή την υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας που επιδιώκει την Τυποποίηση των Υπηρεσιών Υγείας”.

Παρουσίαση : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Share.

Leave A Reply