Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την καταβολή των εφημεριών

0

Τεύχος δεύτερο Αρ. Φύλλου 382 19 Μαρτίου 2015

Λύση στο θέμα των απλήρωτων εφημεριών των γιατρών του Δημοσίου δίνει η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).
Κι όμως, δημοσιεύθηκε τελικά σε ΦΕΚ η απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, με την οποία ενεργοποιείται η διαδικασία καταβολής των απλήρωτων εφημεριών γιατρών ΕΣΥ, ΠΕΔΥ και ΕΚΑΒ από το 2012 έως και το 2014.

Επίσης, με τη δημοσίευση του ΦΕΚ, ξεκλειδώνει και η διαδικασία καταβολής των πρόσθετων αμοιβών, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινές ώρες και υπερωριακή απασχόληση και του υπόλοιπου προσωπικού των παραπάνω φορέων για τα ίδια οικονομικά έτη.

Όπως είχε ανακοινώσει και το υπουργείο Υγείας, η ΚΥΑ προβλέπει την έγκριση κονδυλίου ύψους έως 24 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση των εφημεριών των ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ  των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014.

Με την Απόφαση προχωράει και η πληρωμή των εφημεριών από τον Δεκέμβριο του 2014 έως σήμερα, ενώ επιταχύνονται οι διαδικασίες του τρόπου ελέγχου και εκκαθάρισης των εφημεριών, με αλλαγή του συστήματος των επιτροπικών ενταλμάτων, ώστε να αποπληρώνονται σε συντομότερο χρόνο οι εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ.

Τη δημοσίευση του ΦΕΚ εντός της τρέχουσας εβδομάδας είχε προαναγγείλει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Α. Ξανθός, προκειμένου να καθησυχάσει τους γιατρούς, που εξέφραζαν φόβους, πως το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, «επειδή δήθεν η ρύθμιση καταβολής των εφημεριών θα γινόταν με τροπολογία, η οποία όμως απορρίφθηκε από το προεδρείο της Βουλής».

http://www.virus.com.gr/site/index.php/health/health-and-pharma-news-reports/item/5858-dimosieythike-to-fek-gia-tin-katavoli-ton-efimerion

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση
περί γεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά−
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό καιάλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας».
6. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
7. Το Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267/Α΄) «Καθορισμός κατωτάτου ορίου δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4835
9. Το Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διαδικασία ελέγχου,εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του
Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 155/2013 (ΦΕΚ 245/Α) «Τροποποίηση του αριθμ. 151/1998 πδ/τος
(Α΄116) − Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».
10. Την αριθμ. 2/37345/0004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 784/Β΄/4−6−2010) «Απογραφή προσωπικού του
δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των OTA α και β βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».
11. Την αριθμ. Υ59 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικονομικών Δ. Μάρδα»
(ΦΕΚ τ.Β΄20−2−2015).
12. Την αριθμ. 2/22717/0094/9−3−2011 (ΦΕΚ 474/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού. Ειδικότερα η δαπάνη για τα αναδρομικά εφημεριών και υπερωριών η οποία βαρύνει το έτος
2015, αναφέρεται στην αριθμ. 351/25/2014 έκθεση του ΓΛΚ (περ. 13) που συντάχθηκε επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», ύψους έως των 24.000.000 ευρώ και συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο
των εγγεγραμμένων πιστώσεων οικονομικού έτους 2015 (Ε.φ. 15−210 και 15−260 ΚΑΕ 0511,0512,0561, 0562, 9511 και
9562), αποφασίζουμε:
Α) Καθορίζουμε ως ΚΑΕ του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε βά−
ρος των οποίων πραγματοποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή α) των εφημεριών των ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ τρέχοντος έτους και των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014, καθώς και
β) των πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014, τους
παρακάτω:
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 15−210 και 15−260: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΔΥ αντίστοιχα
ΚΑΕ 2812 «Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού (ιατροί ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, πανεπιστημιακοί, επικουρικοί, κλπ)» και τη μεταφορά σε αυτόν των πιστώσεων του ΚΑΕ 0562 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των αντίστοιχων Ειδικών φορέων οικονομικού έτους 2015. ΚΑΕ 2813 «Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής
απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, παρελθόντων ετών» και τη μεταφορά σε αυτόν  των πιστώσεων του ΚΑΕ 9511 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των αντίστοιχων Ειδικών φορέων οικονομικού έτους 2015.
ΚΑΕ 2814 «Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού παρελθόντων ετών» και τη μεταφορά σε αυτόν των πιστώσεων του ΚΑΕ 9562 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των αντίστοιχωνΕιδικών φορέων οικονομικού έτους 2015.
Β) Τη δυνατότητα επιχορήγησης των προαναφερομένων φορέων υγείας (Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΥΠΕ − ΠΕΔΥ)
για την πληρωμή και εκκαθάριση των αναφερομένων στο στοιχείο Α) του διατακτικού της παρούσας και με
τη διαδικασία των προκαταβολών του άρθρου 114 του Ν. 4270/2014, κάθε τρίμηνο, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του άρθρου 12 παρ. 1 α) του Ν. 4316/2014. Τόσο οι σχετικές πιστώσεις όσο και οι αντίστοιχες δαπάνες εγγράφονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς (ΚΑ) Εσόδων και Εξόδων των προϋπολογισμών
των φορέων υγείας (Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΥΠΕ −ΠΕΔΥ), οι οποίοι προσδιορίζονται με την παρούσα απόφαση ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΚΑΕ
0115 Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών
0117 Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών παρελθόντων ετών
0118 Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές ώρες παρελθόντων ετών
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΕ
0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία
0263 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές ώρες
0277 Αποζημίωση εφημεριών
Γ) Αρμόδια υπηρεσία για την εκκαθάριση και την καταβολή των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού των
ανωτέρω ετών και πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής
απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω ετών, είναι το οικείο Νοσοκομείο ή το ΕΚΑΒ ή η οικεία ΥΠΕ, κατά περίπτωση, και έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις για την υφιστάμενη διαδικασία προληπτικού ελέγχου καθώς και η αριθμ. 2/37345/0004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 784/Β΄/ 4−6−2010).
Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κοινοποιούν ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις
συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής των ανωτέρω
πρόσθετων αμοιβών κατά κατηγορία δαπάνης (νυχτερι−
νά, εξαιρέσιμα, υπερωρίες, εφημερίες) που αποστέλλουν
στην ΕΑΠ.
Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις εν
λόγω επιχορηγήσεις καθώς και τις αντίστοιχες πλη−
ρωμές εμφανίζονται διακριτά στο μηνιαίο δελτίο που
συμπληρώνεται και αποστέλλεται από τους αρμόδιους
φορείς σύμφωνα με την αριθμ. 2/22717/0094/9−3−2011
(ΦΕΚ 474 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
όπως εκάστοτε ισχύει.
Δ) Με το πέρας κάθε τριμήνου το ΕΚΑΒ, τα νοσηλευ−
τικά ιδρύματα και οι ΥΠΕ υποχρεούνται να συγκεντρώ−
νουν τα στοιχεία πληρωμών των εφημεριών ιατρικού
προσωπικού και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπι−
4836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
κού, πλην ιατρικού, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω,
αρμοδιότητας τους, και να τα αποστέλλουν στη Δ/νση
Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στη Γε−
νική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία αυτά
λαμβάνονται υπόψη σε τυχόν ανακατανομή των ποσών
μεταξύ των φορέων εντός των διαθεσίμων πιστώσεων.
Τα ανωτέρω στοιχεία, ανά μήνα και ΥΠΕ ή/και φορέα,
θα συγκεντρώνονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονο−
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων σε αναλυτικούς πίνακες (σύμφωνα με
σχετικό υπόδειγμα που θα σταλεί από το ΓΛΚ) και στη
συνέχεια θα αποστέλλονται στη Δ/νση Προϋπολογισμού
Γενικής Κυβέρνησης − ΓΛΚ εντός 20ημέρου από τη λήξη
του τριμήνου.
Ε) Οι ανωτέρω προκαταβολές τακτοποιούνται με την
έκδοση των οικείων συμψηφιστικών χρηματικών ενταλ−
μάτων ή με την επιστροφή των ποσών που έχουν προ−
καταβληθεί στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου
από τον οποίο εκταμιεύτηκαν τα σχετικά ποσά.
ΣΤ) Οι δαπάνες εντός των εγκεκριμένων πιστώσε−
ων των προϋπολογισμών του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετών 2012, 2013 και 2014, για
την πληρωμή αποζημιώσεων α) εφημεριών ιατρών των
νοσοκομείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ,
β) πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών,
νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του
πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέ−
ρω φορέων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προανα−
φερόμενα έτη αντίστοιχα, μέχρι τη δημοσίευση του Νό−
μου 4316/2014, τακτοποιούνται με την προαναφερόμενη
διαδικασία και μέχρι την 30η Απριλίου τρέχοντος έτους.
Ζ) Οι ανωτέρω επιχορηγούμενοι φορείς υποβάλλουν
στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, απολογιστικά μετά το πέρας
του διμήνου αρχής γενομένης από τη λήξη του οικονο−
μικού έτους 2015 απολογισμό της συνολικής οικονομικής
τους δραστηριότητας καθώς και ξεχωριστό απολογισμό
της επιχορήγησης που έλαβαν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
ΦΕΚ Εφημερίες κλικ εδώ

 

Έκτακτη Ενημέρωση από Α.Ρ.Σ.Ι. – Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών
19/3/2014, 8.30 μμ

Βγήκε σε ΦΕΚ σήμερα το μεσημέρι η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την πληρωμή των εφημεριών (ygeianet.gr, δεξιά όπως κοιτάμε, στην “επικαιρότητα”, πάνω πάνω link που ανοίγει αυτούσιο το κείμενο σε pdf).
Με την εξέλιξη αυτή, και διαβάζοντας το ίδιο το κείμενο όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, μένουμε με τις ακόλουθες απορίες :
1) Γιατί χρειάστηκαν 13 μέρες (από τις 6/3 που υπογράφτηκε) η ΚΥΑ για να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ ; Γιατί αφού είχε πάει εξ αρχής στο Εθνικό Τυπογραφείο για να εκδοθεί σε ΦΕΚ ως τέτοια, ως ΚΥΑ δηλαδή (όπως έγινε τελικά), βρέθηκε στις 12/3 στη Βουλή ως “τροπολογία” ;
2) Γιατί έπρεπε να γίνει όλη αυτή η φασαρία για ένα ΦΕΚ που περιγράφει την ίδια ΑΚΡΙΒΩΣ διαδικασία που ήξεραν πως έπρεπε να ακολουθηθεί οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι των νοσοκομειακών μισθοδοσιών ήδη από τις πρώτες μέρες του Φλεβάρη, δηλαδή αποστολή των χρημάτων σε κάθε νοσοκομείο από το υπουργείο –> αποστολή των ενταλμάτων από κάθε νοσοκομείο στον/στην αντίστοιχο/η πάρεδρο και έγκριση –> επιστροφή του υπογεγραμμένου εντάλματος στο νοσομομείο –> “ανέβασμα” από την μισθοδοσία κάθε νοσοκομείου της σχετικής μισθοδοτικής κατάστασης στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) ; Μάλλον επιβεβαιώνεται απ το ίδιο το περιεχόμενο του ΦΕΚ αυτό που έλεγαν οι έμπειροι υπάλληλοι των μισθοδοσιών εδώ και πάνω από έναν μήνα, πως δηλαδή αρκούσε εξ αρχής να δοθούν τα χρήματα για τις εφημερίες (Νοεμβρίου -) Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου στα νοσοκομεία, και τίποτε άλλο, ούτε ΚΥΑ, ούτε τροπολογία, ούτε ΦΕΚ. Ρύθμιση με την μορφή ΚΥΑ, ΦΕΚ κλπ χρειαζόταν μόνο για τα οφειλόμενα των προηγούμενων ετών ώστε να εκταμιευτούν πριν την επικίνδυνη “ημερομηνία παραγραφής” 30/4, και γι αυτά (τα παλιά οφειλόμενα) καλώς έγινε.
3) Τι θα γίνει τώρα ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ; Το σύστημα της ΕΑΠ “ανοίγει” για τα νοσοκομεία στις 30/3 και “κλείνει” την ίδια μέρα. Άρα, για να πληρωθούν οι εφημερίες Νοεμβρίου (όπου οφείλονται) – Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου στις 14/4 (πιθανότατα αυτή είναι η κοντινότερη ημερομηνία στην ΚΑΛΥΤΕΡΗ περίπτωση αν “ανέβουν” οι μισθοδοτικές καταστάσεις από τα νοσοκομεία στις 30/3). Μόλις πάνε τα λεφτά στα νοσοκομεία, η διαδικασία με το πήγαινε – έλα στον πάρεδρο θέλει τουλάχιστον εργάσιμες μέρες στην καλύτερη περίπτωση. Άρα, για να πληρωθούν οι γιατροί στις 14/4 για τις εφημερίες (Νοεμβρίου -) Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου, πρέπει τα λεφτά να έχουν πάει (ηλεκτρονικά πάντα) σε ΚΑΘΕ νοσοκομείο το αργότερο ως το πρωί της επόμενης Δευτέρας 23/3.
Άρα, όσον αφορά τα πρόσφατα οφειλόμενα, το ερώτημα παραμένει το ίδιο όπως ήταν πριν ενάμιση μήνα : ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ;
Αν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θέλει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ να λύσει το θέμα, πρέπει τα χρήματα για το τρίμηνο 11/2014 (όπου δεν έχει πληρωθεί)- 12/2014 – 1/2015 (για να μην μιλήσουμε για τα οφειλόμενα του Φεβρουαρίου που τώρα πια έχουν κι αυτά εκκαθαριστεί …) πρέπει να σταλθούν στα νοσοκομεία ως το πρωί της επόμενης Δευτέρας 23/3, εντός μιάμιση εργάσιμης μέρας από τώρα δηλαδή. Επίσης, για να μην υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των παλιών οφειλομένων, και με δεδομένες τις ημερομηνίες των αργιών του Πάσχα, τα αντίστοιχα χρήματα για τις παλιές οφειλές πρέπει να έρθουν στα νοσοκομεία ως την Παρασκευή 3/4.
Ιδού η Ρόδος …

 

Share.

Leave A Reply