Σχέδιο υπουργικής απόφασης για τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ.. 

0

Αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο www.opengov.gr το σχέδιο υπουργικής απόφασης για τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ..

Διαδικασία και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
1. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών
κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ. καθώς
και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μιας (1) Δ.Υ.ΠΕ.. Στην αίτησή του ο υποψήφιος
δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.
Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, με συνημμένo ηλεκτρονικό έντυπο βιογραφικού σημειώματος, υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέσα σε προθεσμία δύο (2) εβδομάδων, η
οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης/ηλεκτρονικής ανάρτησης της προκήρυξης της κάθε θέσης. Τα πεδία
του ηλεκτρονικού εντύπου βιογραφικού σημειώματος αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, στα τυπικά
προσόντα που τεκμηριώνουν σύμφωνα με την προκήρυξη το παραδεκτό της υποψηφιότητάς του και στα ουσιαστικά
προσόντα που συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου 3. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-
δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. Η αίτηση-δήλωση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ως
προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου, έχει ενιαία μορφή και βρίσκεται αναρτημένη
στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα των Δ.Υ.ΠΕ..

sxedio_ΚΛΙΚ ΕΔΩ kriseis_iatron_esy

Share.

Leave A Reply