Παράταση έως 31-1-19 της θητείας επικουρικών γιατρών μέσω ΕΣΠΑ

0

“Ενταξη επικουρικών ιατρών στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας»

Η θητεία των επικουρικών ιατρών που έχουν ενταχθεί ως ωφελούμενοι σύμφωνα με την Α.Π.: 8109/2722/Α2 (ΑΔΑ:6Γ1Λ465ΧΙ8-6Τ7) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5003969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και η οποία λήγει σταδιακά από 21.3.2018 έως 31-12-2018, παρατείνεται αυτοδίκαια έως 31-1-2019.

epikoyrikoi-parat κλικ εδώ 

Share.

Leave A Reply