Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση ειδικότητας

1

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας καθορίζει υπουργική απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος. Σύμφωνα με την απόφαση:

1.Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί για τοποθέτηση προς ειδίκευση σε κενές θέσεις ειδικευομένων ιατρών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, θα απευθύνονται για όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα που έχουν κριθεί κατάλληλα για άσκηση των ιατρών, στις Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

2.Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι προς ειδίκευση ιατροί θα αναφέρουν συγκεκριμένο τίτλο ειδικότητας τον οποίον επιθυμούν να αποκτήσουν και το νοσοκομείο ή ίδρυμα στο οποίο επιθυμούν να ασκηθούν.

3. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις προς τοποθέτηση, θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο σειράς προτεραιότητας  (και σε ηλεκτρονική καταχώρηση  στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας) που θα τηρείται από την Δ/νση Δημ.Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, της σειράς λαμβανομένης από τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Δ/νσης. Τα ειδικά αυτά βιβλία (Μητρώα) θα τηρούνται χωριστά κατά Νοσοκομείο και ειδικότητα, αριθμούμενα κατά σελίδες, θα φέρουν μονογραφή και σφραγίδα σε κάθε σελίδα και θεώρηση του προϊσταμένου της Δ/νσης υπηρεσίας στο τέλος του Μητρώου.

4. Εφεξής τα νοσοκομεία υποχρεούνται να στέλνουν με τηλεομοιοτυπία στις Δ/νσεις Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας, αμέσως με την κένωση της θέσης, το ειδικό έντυπο συμπληρωμένο με το ονοματεπώνυμο του αποχωρούντος ιατρού, τον αριθμό των προβλεπομένων θέσεων ιατρών στην ειδικότητα και τους υπηρετούντες σ΄αυτή ειδικευόμενους ιατρούς.

5.Τα νοσοκομεία υποχρεούνται να αναφέρουν – με τηλεομοιοτυπία (fax) – μέχρι την 15η ημέρα κάθε μήνα, στις Δ/νσεις Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας, τις μέχρι της 30ης ημέρας του ίδιου μήνα κενούμενες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών μαζί με τα στοιχεία των ιατρών που πρόκειται να αποχωρήσουν στο διάστημα αυτό, καθώς και την ημερομηνία αποχώρησής τους.

6.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των εκάστοτε κενών θέσεων ως και του αριθμού των υποψηφίων, κάθε ημέρα και ώρα υποδοχής του Κοινού από τις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες.

7.Η πρόσληψη/τοποθέτηση των ιατρών που έχουν υποβάλει αίτηση για ειδίκευση, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την αναφερόμενη στις ανωτέρω παραγράφους σειρά προτεραιότητας, μόλις γνωστοποιούνται από τα νοσοκομεία οι κενές θέσεις. Ειδικότερα, οι αρμόδιες Δ/νσεις Δημ.Υγείας & Κοιν.Μέριμνας – μετά την αντιστοίχηση των κενών θέσεων με τις αιτήσεις των υποψηφίων ειδικευομένων

ιατρών και ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών των ιατρών που έχουν προτεραιότητα, θα αποστέλλουν αυτά με σχετική πρόταση στην Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων  –  Τμήμα Δ΄ του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εκδοθεί η τελική απόφαση πρόσληψης/τοποθέτησης.

8. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων προς ειδίκευση ιατρών στις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, θα  συνοδεύονται από τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

  Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία).

  Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) και επίσημη μετάφραση αυτού (για τους έχοντες πτυχίο κράτους-μέλους της Ε.Ε.).

  Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) και ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ (φωτοτυπία) (για τους

έχοντες πτυχίο από τρίτη χώρα).

  Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (φωτοτυπία).

  Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη (για τους υπηκόους κρατών-μελών της

Ε.Ε.).

  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για τα μέλη οικογένειας ΄Ελληνα πολίτη ή υπηκόου κράτους-μέλους της Ε.Ε.).

  Δελτίο Μόνιμης Διαμονής  ή Δελτίο Επί Μακρόν Διαμένοντος (για τους υπηκόους

τρίτων χωρών).

  Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (για τους ομογενείς).

  Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου και πιστοποιητικό ευδόκιμης

άσκησης για το διάστημα της προεκπαίδευσης στο νοσοκομείο (εφ΄όσον ο ιατρός

έχει υπηρετήσει την υπηρεσία υπαίθρου).

  Πιστοποιητικό νοσοκομείου για την προϋπηρεσία ειδίκευσης, εφ΄όσον πρόκειται για συνέχιση της ειδικότητας.

  Εφ΄όσον η αίτηση αφορά τοποθέτηση στην  κύρια ειδικότητα, να δηλώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης τοποθέτησης στο προκαταρκτικό στάδιο.

  Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και της ιατρικής ορολογίας της ειδικότητας (για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών).

 

9. Προκειμένου για ιατρούς που επιθυμούν να λάβουν δεύτερο τίτλο ιατρικής ειδικότητας, η διαδικασία πραγματοποιείται από την Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π.  – Τμήμα Δ΄ και η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία).

  ΄Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

  Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της τοποθέτησης ως άμισθων υπεράριθμων, για τους επιθυμούντες την απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας.

  Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής έμμισθης θέσης σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και περί μη άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος.

http://www.healthview.gr/

Share.

1 Σχόλιο

  1. Pingback: med.gr Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση ειδικότητας - med.gr

Leave A Reply