Ο ΙΣΑ κατέθεσε τις προτάσεις του στη δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό

0

Άρθρο 24 (Άρθρο 8 Ν. 4387/2016- Ανταποδοτική σύνταξη)
Να θεσπιστεί ποσοστό αναπλήρωσης ύψους 3,00% για έτη ασφάλισης από 40 και άνω
προκειμένου να μην προκύψει μείωση στις συντάξεις για τους ασφαλισμένους με 46 έτη
ασφάλισης και άνω. Επιπλέον, να προστεθεί διάταξη η οποία να προβλέπει ότι το συνολικό ακαθάριστο ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 80% των συντάξιμων αποδοχών.
Τέλος, να προβλεφθεί ο συνυπολογισμός των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών που
κατεβάλλοντο στο ΤΣΑΥ για τους έμμισθους του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, στη
διαμόρφωση των συντάξιμων αποδοχών.

Άρθρο 27 (Άρθρο 20 Ν. 4387/2016- Απασχόληση των συνταξιούχων)
Δεδομένου ότι με την ψήφιση του Νόμου και την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου
προκύπτουν άμεσα μειώσεις 30% στις συντάξεις όσων συνταξιούχων είχαν αναλάβει εργασία
πριν τις 12/05/2016, προτείνεται το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου α του παρόντος
άρθρου να περιλαμβάνει μόνο τους συνταξιούχους που έχουν αναλάβει εργασία ή αποκτούν
ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. από τη
δημοσίευση του Ν. 4387/2016, δηλαδή από τις 12/05/2016 και μετά όπως προβλεπόταν με
την παράγραφο 6 του Άρθρου 20 του Ν. 4387/2016. Η θέση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι να καταργηθεί πλήρως η παρακράτηση της σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία, καθώς πρόκειται για ένα δικαίωμα που οι ασφαλισμένοι έχουν κατοχυρώσει με τις εισφορές που έχουν καταβάλει και αντίκειτα στην αρχή της δικαιοσύνης.

Άρθρο 36 (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016- Εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και
ελεύθερων επαγγελματιών
Καταργείται η παράγραφος 13 του άρθρου 39 η οποία προέβλεπε ότι «Οι ασφαλισμένοι που
συμπληρώνουν σαράντα (40) χρόνια ασφάλισης, μπορούν με αίτησή τους να καταβάλλουν
μειωμένη κατά ποσοστό 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση
της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης.» Επειδή πολλοί ασφαλισμένοι έχουν αιτηθεί την προβλεπόμενη μείωση των εισφορών τους βάσει της ανωτέρω διάταξης και μέχρι και σήμερα δεν έχει διεκπεραιωθεί κάποιο αίτημα, προτείνεται να προστεθεί διάταξη για την επίλυση του ζητήματος. Η εν λόγω διάταξη να προβλέπει είτε το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης των ασφαλισμένων, είτε την εφαρμογή της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 για το μεταβατικό στάδιο 01/01/2017-
31/01/2020.

Άρθρο 45 (Άρθρο 97 Ν. 4387/2016- Εισφορές επικουρικής ασφάλισης)
Να επανέλθει το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης στο ύψος που ίσχυε
κατά τις 31.12.2015 αναδρομικά από 01.01.2020 και όχι μετά το πέρας της εξαετίας όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Share.

Leave A Reply