Νέα από Αρκαδία. Τότε και τώρα, ίδια πορεία.

0

194 χρόνια από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821 και η επέτειος – σταθμός για τον τόπο μας έχει εκφυλιστεί στη συνείδηση των νεοελλήνων και  έχει καταχωρηθεί στο κοινωνικό λογισμικό μόνο ως προς έξοδον αργία. Παρότι, σήμερα, επιβεβαιώνουμε τα ίδια προβλήματα και προσανατολισμούς, με τότε. Η μόνη διαφορά είναι, πως τώρα δεν βρισκόμαστε κάτω από την τουρκική κατοχή, αλλά «δεμένοι πισθάγκωνα» στο ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση παγκόσμιο σύστημα των αγορών.  Τότε ζητήσαμε βοήθεια από τους ευρωπαίους για να απελευθερωθούμε από τον τουρκικό ζυγό. Σήμερα ζητούμε από τους ίδιους,  που είναι όμως οι σκληροί  δανειστές μας! Είναι συνείδηση όλων των Ελλήνων, πως αγώνες χρόνων, ποτάμια αίμα που χύθηκαν και εργασία πέρα των ορίων πήγαν χαμένα, γιατί κάποιοι λίγοι, όμως, το κατάφεραν, να βάλλουν στη γωνία τη λαϊκή βούληση και να σφετερισθούν τα πάντα…

Γι αυτό και επίκαιρη παραμένει σήμερα η «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου».  Ας την διαβάσουμε προσεκτικά:

Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.

Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίθφησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.

Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν υης βδελυράς τυραννίας.

Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.

Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της Ελευθερίας.

Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας.

Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην μας.

1821: Μαρτίου 23 : Εν Καλαμάτα. Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου. Πέτρος Μαυρομηχάλης, αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού.

Επί τέλους, λύση

Σε μιαν περιοχή συνολικής έκτασης 23.743,93 τ.μ, περιοχή Αγίου Βλάση  – Συλίμνας,  οριοθετείται ο χώρος αποθήκευσης των απορριμμάτων της Τρίπολης. Τούτο αποφάσισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης σε έκτακτη συνεδρία του την περασμένη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015. Πρόκειται για δυο συνεχόμενα γήπεδα που θα εκμισθωθούν από το δήμο έναντι 1800 ευρώ μηνιαίως, για ένα χρόνο με δικαίωμα παράτασης για έξι ακόμα μήνες.  Ο χώρος συνορεύει με δασική  έκταση, που όμως δεν είναι περιοχή Natura, ενώ θα υπάρχει πυρασφάλεια σε 24ωρη βάση. Ήδη χθες ο κ. Παυλής απέστειλλε  την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον αρμόδιο υπουργό, για την αναγκαία έγκριση. Παράλληλα, τόνισε πως θα υπάρξει εργολαβία 250.000 ευρώ για 2.500 τόνους απορριμμάτων, πέρα από εκείνη  της Περιφέρειας 3.100 τόνων,  που θα τρέξει ταυτόχρονα, γεγονός που δίνει την ευχέρεια για ανάσα δύο επί πλέον μηνών καθαρισμού τη ς πόλης. Έτσι, εφόσον όλα πάνε καλά, υπάρχει δυνατότητα σε 12 -0 15  μέρες να έχει καθαρίσει η πόλη.

Ο κ. Σμυρνιώτης εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για το χώρο, «διότι είναι από δύο πλευρές εφαπτόμενος στο δάσος, με δύο εξωκκλήσια σε απόσταση περίπου 300 μέτρων και όσο καλή θέληση και να έχουμε, όση πυρασφάλεια και να διαθέσουμε, δύσκολα θα αποφύγουμε κάποιο ατύχημα». Παρόλα αυτά και για να διευκολύνει την κατάσταση, θεώρησε τη λύση ως νομότυπη και  δήλωσε πως θα ψηφίσει «παρών».

Ο κ. Τζιούμης εξέφρασε την απορία του γιατί  έπρεπε να περάσουν τόσες μέρες  βυζαντινολογίας επί του θέματος και να μην έχει αποφασιστεί αυτό που έγινε απόψε, πρόταση- επιλογής ενός χώρου για την απόθεση- την οποία η παράταξή του    είχε καταθέσει από το Σεπτέμβριο. Συνέστησε ωστόσο να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανακύκλωσης, διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης, για να απαλλαγούμε οριστικά από το πρόβλημα, ενώ δήλωσε πως θα υπερψηφίσει την πρόταση Παυλή.

Ο κ. Τσιαμούλος, που  ψήφισε «παρών»,   έκανε λόγο για πίεση των πολιτών, πράγμα που βοήθησε την κατάσταση και πρότεινε να καλέσει  την Πέμπτη ο δήμαρχος τους επικεφαλής των παρατάξεων και να τους ενημερώσει ως προς τις διαδικασίες της νέας μίσθωσης, αλλά και ως προς τα χρονοδιαγράμματα, «για να μην ξαναζήσει η πόλη τέτοιες καταστάσεις».

Ο κ. Λάζαρης της Μαντινειακής Συμπολιτείας, στήριξε την συγκεκριμένη  προσπάθεια του δημάρχου,ζήτησε να τηρηθούν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, παράλληλε δε να προχωρήσει  και η ολοκληρωμένη διαχείριση στη βάση των δήμων. Ταυτόχρονα απαίτησε την απολύμανση των χώρων καθώς και των κάδων απορριμμάτων αλλά και την προστασία των εργαζομένων.

Καταψήφισε  την πρόταση δημάρχου  ο κ. Νικολάου  γιατί στο θέμα των απορριμμάτων, όπως δήλωσε,  οι πολιτικές παραμένουν ίδιες. Συνεπώς, «συνεργούς δεν θα βρείτε στην παράταξή μας».

«Ναι» ψήφισαν ο κ. Νίκου από την παράταξη Τσιαμούλου και ο ανεξάρτητος κ. Κάμαρης.

Καταγραφή παραδοσιακών κτηρίων

Την Ζάτουνα, επέλεξε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έστειλε επτά φοιτήτριες, της Σχολής Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών και πραγματοποίησαν την καταγραφή των παραδοσιακών της κτηρίων, σε πλήρη Αρχιτεκτονική Ανάλυση. Αυτή η μελέτη αποτελούσε το κύριο μάθημα στο Πολυτεχνείο, που διδάχτηκε στο 5ο εξάμηνο σπουδών. Έτσι οι επτά φοιτήτριες, κατέγραψαν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, τα λειτουργικά, κατασκευαστικά – μορφολογικά χαρακτηριστικά των Ζατουνίτικων κτηρίων της Ζάτουνας, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, σε ένα υψηλής ποιότητας δομημένο περιβάλλον και, θα πρέπει να αποτελεί το άμεσο ενδιαφέρον της Πολιτείας / Δήμου, δεδομένου ότι αποτελεί αυτή η μελέτη αναδεικνύει της υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά του ιστορικού οικισμού Ζάτουνας, αλλά και των διπλανών οικισμών.
Η καταγραφή αυτή πραγματοποιήθηκε το 2011 και τώρα δόθηκε στη δημοσιότητα, μετά από τις σχετικές μελέτες και επεξεργασίες. Μέσα από αυτή την ψηφιοποιημένη μελέτη, έχουμε το ανάπτυγμα των δρόμων και κτηρίων και παράλληλα –διαβάζοντας τις διάφορες ενότητες- μπορούμε να έχουμε στοιχεία για την Γεωγραφική θέση της Ζάτουνας, Γενικές προσβάσεις, εικόνες σε σχέση με το περιβάλλον, ιστορικά στοιχεία, Πληθυσμιακά, Οικονομικά, αλλά και για τις δραστηριότητες των κατοίκων στο διάβα του χρόνου. Θα περιδιαβούμε, δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, αυλές….
Πηγή – zatounanews.gr

 

Δεν συμμετέχει

«Η  σημερινή ΚΑΤΟΧΗ της πόλης από τα σκουπίδια, η απαράδεκτη εικόνα δρόμων και πλατειών, η επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία συσσώρευση και παραμονή παντός είδους απορριμμάτων σε κάθε σημείο της, εξαφανίζουν κάθε διάθεση χαράς και πανηγυρικών εορτασμών». Τούτο αναφέρει σε δήλωσή του ο βουλευτής κ. Βλάσης, κατηγορώντας την  Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού (Δήμο και Περιφέρεια) ως ανίκανη, στην πράξη, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, καθώς αναλώνεται σε αλληλοκατηγορίες.  Θεωρεί δε  πως παρότι  ως δημότης και ως γιατρός, έκρουσε έγκαιρα τον κώδωνα του κινδύνου στην Πολιτεία, κατέθεσε αγωνιώδη  Ερώτηση στους υπουργούς, έφερε το θέμα στην Βουλή – έναν και πλέον μήνα τώρα, το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο.

Κατόπιν αυτού δηλώνει  πως η μεν παρουσία του στην εορτάσιμη Δοξολογία και στην Απόδοση Τιμής στο Μνημείο – αποτελεί και καθήκον και χρέος, γι αυτό και θα παραστεί, όμως επειδή  «ούτε τα μάτια ούτε η καρδιά αντέχουν το σουρεαλιστικό και σίγουρα κωμικοτραγικό σκηνικό παρελάσεων, χορών, τραγουδιών και επιδείξεων μέσα στη σημερινή πραγματικότητα της πόλης», γι αυτό και θα απόσχει από τις εκδηλώσεις αυτές.

 

«Αρκαδία Χαίρε»,

Εικόνες από μια Ελλάδα που μας διαφεύγει συνεχώς, από ένα συναισθηματικό αρχείο που ποτέ δεν μπορέσαμε να οργανώσουμε, μεταφέρει ο Φίλιππος Κουτσαφτής στο «Αρκαδία Χαίρε», που κέρδισε την αποδοχή από τους διεθνείς κριτικούς στη Θεσσαλονίκη, το περασμένο Σάββατο. Πρόκειται για μια περιήγηση στα χωριά της Τεγέας, αλλά ταυτόχρονα και για μια προσπάθεια αναζήτησης ταυτότητας  ενός τόπου και ενός λαού, από τον σκηνοθέτη που πριν από 14 χρόνια, με το φιλμ «Αγέλαστος πέτρα», έθεσε δυναμικά το ζήτημα.

 

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Δεν είναι μια τυπική επέτειος. Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, ακριβώς την ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, έχει πλέον ιστορία και στη χώρα μας και γίνεται αφορμή να διοργανωθούν πολλές εκδηλώσεις, να ακουστεί ποίηση με διάφορους τρόπους. Είτε από τους ίδιους τους ποιητές είτε από ανθρώπους που αγαπούν την ποίηση και επιλέγουν αυτήν ακριβώς τη μέρα να διαβάσουν αγαπημένους στίχους τους ή μέσα από εκδηλώσεις όπου παρούσα είναι και η μουσική, που έχει ντύσει με μεγάλη επιτυχία πολλούς στίχους. Στο πνεύμα αυτό  το περασμένο Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 στις 8:00μμ στα εντευκτήρια του Φ.Ο.Τ. Γρηγορίου Ε΄3 (κτήριο Τσιχριτζή) πραγματοποιήθηκε  εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Στη κατάμεστη αίθουσα του Ομίλου ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος απήγγειλε και τραγούδησε  έργα γνωστών ποιητών, συνοδεύοντάς τον στο πιάνο ο ταλαντούχος Γρηγόρης Παπαντώνης.

Χαμογελάτε
– Πρέπει να σταματήσεις να πίνεις αν δεν θέλεις να καταστρέψεις το συκώτι σου.
– Ρε γιατρέ , όλο τα ίδια λες όταν έρχεται η σειρά σου να κεράσεις …

Γιαν. Παπαμήτρος

Share.

Leave A Reply