ΥΥΚΑ. Ολη η απόφαση της μη επικύρωσης αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Δ.Σ. και του Α.Π.ΣΙ του Π.Ι.Σ

0ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 279 « Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ» του ν. 4512/2018 ( ΦΕΚ Α΄5)
β. των παρ 4 και 13 του άρθρου 280 « Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών» του ν. 4512/2018 ( ΦΕΚ Α’ 5)
γ της παρ 2 του άρθρου 281 « Εφορευτική Επιτροπή» του ν. 4512/2018 ΦΕΚ Α΄ 5)
δ. του άρθρου 289 « Εξελεγκτική Επιτροπή» του ν. 4512/2018 ( ΦΕΚ Α’ 5)
ε. του άρθρου 305 «Ανακήρυξη υποψηφίων» του ν. 4512/2018 ( ΦΕΚ Α’ 5)
στ. των παρ. 6,14,16 του άρθρου 306 « Αρχαιρεσίες – Διαδικασία» του ν. 4512/2018 ( ΦΕΚ Α’ 5)
ζ. του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116), όπως ισχύει
η. του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α’ 148), όπως ισχύει.

 1. Τις υποβληθείσες στον Υπουργό Υγείας ενστάσεις των κ. κ. Κούλα Χ, Βαρνάβα Δ και Ψαλτάκου Μ, Χρονόπουλου Ι, Αλιφιεράκη Ε και Ανεμοδουρά Β με αριθμ. πρωτ. 1152/19-3-2019, 1164/19-3-2019, 1163/19-3-2019, 998/18608/7-3-2019, 989/18609/7-3-2019 αντίστοιχα
 2. To αριθμ. Γ.Υ. οικ.1245/26-3-2019 έγγραφο του Υπουργού Υγείας
 3. Το αριθμ. 901/2-4-2019 (Γ.Υ. 1372/2-4-2019) έγγραφο του Π.Ι.Σ.
 4. Το αριθμ. 868/26-3-2019 (Γ.Υ. 1242/26-03-2019) έγγραφο του Π.Ι.Σ
  6.Την εξέταση των αναφερομένων στις υποβληθείσες ενστάσεις
  7.Την επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης του κύρους και της ομαλής λειτουργίας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  Ι. Τη μη επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ολική ακύρωση των εκλογών του Π.Ι.Σ. που διεξήχθησαν στις 3-3-2019 για τους παρακάτω λόγους:
  Α. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 280 του ν. 4512/2018, προκειμένου να επικυρωθούν από τον Υπουργό Υγείας τα αποτελέσματα των εκάστοτε αρχαιρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Α.Π.Σ.Ι. του Π.Ι.Σ. διαβιβάζονται σ’ αυτόν τα έγγραφα και οι καταστάσεις, που σχετίζονται με την εκλογική διαδικασία.
  Συνεπώς, προϋπόθεση και προαπαιτούμενο της επικύρωσης των αποτελεσμάτων αποτελεί η υποχρεωτική διαβίβαση στον Υπουργό, και μάλιστα εν πρωτοτύπω εφόσον ο νόμος δεν προβλέπει τη διαβίβαση αντιγράφων, των πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής, των εγγράφων διορισμών των μελών της, των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, των εκλογικών καταλόγων, των καταστάσεων ψηφισάντων και μη ψηφισάντων καθώς και του συνόλου των ψηφοδελτίων, όπως αυτά εξήχθησαν από τις κάλπες, αριθμήθηκαν και υπεγράφησαν από την εφορευτική επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των λευκών και των ακύρων ψηφοδελτίων.
  Στην προκειμένη περίπτωση, παρά την πάροδο πενήντα ημερών από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Π.Ι.Σ. της 3ης Μαρτίου τρέχοντος έτους και παρά την πρόσκληση του Υπουργού Υγείας, με το αριθμ. Γ.Υ. οικ.1245/26-3-2019 έγγραφό του, προς τον Π.Ι.Σ., η διαβίβαση των προαναφερόμενων πρωτοτύπων εγγράφων δεν έχει πραγματοποιηθεί.
  Με τη διαβίβαση αρχικά, με το αριθμ. 868/26-3-2019 (Γ.Υ. 1242/26-03-2019) έγγραφο του Π.Ι.Σ, αντιγράφων των με ημερομηνία 03-03-2019
  πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής για ανάδειξη Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και Α.Π.Σ.Ι. και του με ημερομηνία 15-3-2019 πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής προς εξέταση των κατατεθειμένων ενστάσεων για την ανάδειξη μελών Δ.Σ. και εν συνεχεία με το αριθμ. 901/2-4-2019 (Γ.Υ. 1372/2-4-2019) έγγραφο του Π.Ι.Σ, αντιγράφων του πρακτικού διορισμού των μελών της εφορευτικής επιτροπής, των προαναφερόμενων πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής, των εκλογικών καταλόγων, των καταστάσεων ψηφισάντων και μη ψηφισάντων καθώς και των ψηφοδελτίων για εκλογή Δ.Σ. με αριθμ. 298, 79, 73, 352, 96 και 114, δεν πληρούνται οι τιθέμενες από το νόμο προϋποθέσεις για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της 3-3-2019. Τα προαναφερόμενα διαβιβασθέντα έγγραφα, εν αντιγράφω, εκτός του ότι δεν είναι πλήρη (ελλείπουν και δεν διαβιβάστηκαν ούτε τα αντίγραφα των υποβληθεισών στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεων, καθώς και τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια), αποτελούν εκλογικά έγγραφα και σε καμιά περίπτωση βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή εν γένει διοικητικά έγγραφα, ώστε να εμπίπτουν στις διατάξεις του ΚΔΔ ή στον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών. Εάν ο νομοθέτης τα κατέτασσε στις παραπάνω κατηγορίες θα το δήλωνε ρητά και δεν το έπραξε.
  Β. Σε κάθε περίπτωση, από τα διαβιβασθέντα αντίγραφα προκύπτουν πλημμέλειες και ελλείψεις, που πλήττουν το κύρος της εκλογικής διαδικασίας και καθιστούν αδύνατη και εκτός νόμου την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, τα πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής με ημερομηνία 03-03-2019 για ανάδειξη Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και Α.Π.Σ.Ι. φέρεται ότι υπεγράφησαν από ένα τουλάχιστον μέλος της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, στις 15-3-2019, με τη σημείωση «μετά τη συζήτηση των ενστάσεων και την άρση των επιφυλάξεων» και από έτερο μέλος στις 18-3-2019, κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 281 του ν. 4512/2018. Περαιτέρω, από κανένα πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής ούτε από αυτό της 15-03-2019, δεν προκύπτει τί ενστάσεις υπεβλήθησαν κατά της εκλογικής διαδικασίας, πότε, από ποιους και με ποιο περιεχόμενο, ώστε να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί επανακαταμέτρηση σταυρών υποψηφίων για το Δ.Σ. συγκεκριμένης παράταξης. Επίσης, δεν περιγράφονται τα ψηφοδέλτια, στα οποία υπήρξε η διαπιστωθείσα με την επανακαταμέτρηση διαφορά στη σταυροδοσία υποψηφίων, με συνέπεια την αλλαγή στη σειρά εκλογής τους..
  Γ. Από τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν απ΄ευθείας στον Υπουργό Υγείας προκύπτει ότι δύο συνδυασμοί έθεσαν στο ψηφοδέλτιό τους για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υποψηφίους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γεγονός που αντίκειται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 280 και του άρθρου 289 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 306 του ν. 4512/2018, καθώς και λανθασμένος αριθμός καταγεγραμμένων ψήφων υποψηφίων.
  ΙΙ. Εν συνεχεία των παραπάνω, δεν υφίσταται νόμιμο και έγκυρο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ και ως εκ τούτου ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ που προκήρυξε τις ακυρωθείσες εκλογές να διενεργήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 306 του ν. 4512/2018, νέα εκλογή εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας.
  O YΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ


 5. https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%A7%CE%9B465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%A9%CE%9B%CE%9D?inline=true
Share.

Leave A Reply