Κατανομή εφημεριών στις επτά ΥΠΕ- υπερωρίες λοιπού προσωπικού ΦΕΚ

0

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυ-
μάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
2 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το
έτος 2017.
3 Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημι-
κών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών – Νοσοκομειακών
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκο-
μείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νο-
σηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέ-
ρεια.
4 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνι-
κού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική
Περιφέρεια.
5 Έγκριση κατανομής εφημεριών Ιατρικού Προσω-
πικού έτους 2017.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 92202 (1)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυ-
μάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
efhmeries ΦΕΚ ΚΛΙΚ ΕΔΩs

Share.

Leave A Reply