Κ.Υ.Α. για το πλαίσιο λειτουργίας των ΤΟΜΥ

0

Άρθρο 1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
1. Η Δράση «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας
(ΤΟΜΥ) για την Αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας» εντάσσεται σε πρώτη φάση στο Επιχειρη-
σιακό Τομεακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα» (ΜΔΤ) 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης, στο θεματικό Στόχο 11 «Ενίσχυση της
θεσμικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών και των
φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοί-
κησης», Επενδυτική Προτεραιότητα 11i «Επένδυση στη
θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των
δημοσίων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφε-
ρειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων,
καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνη-
ση» του Καν. 1304/2013 της Προγραμματικής Περιόδου
2014-2020 και αφορά στην πρώτη φάση της πιλοτικής
λειτουργίας, διάρκειας από έξι (6) έως έντεκα (11) μήνες
ανά ΤΟΜΥ.
Σε δεύτερη φάση η εν λόγω δράση σχεδιάζεται να
ενταχθεί στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμ-
ματα (ΠΕΠ) 2014-2020, στον θεματικό Στόχο 9 «Προώθη-
ση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώ-
χειας και κάθε διάκρισης», Επενδυτική Προτεραιότητα
9iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμ-
βανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας».
Ειδικότερα, η έναρξη υλοποίησης της Δράσης αναμέ-
νεται να πραγματοποιηθεί στα 13 Περιφερειακά Επιχει-
ρησιακά Προγράμματα μετά την περίοδο της πιλοτικής
λειτουργίας αυτής στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ, με διαδικα-
σίες που θα εξειδικευτούν στις προσκλήσεις των οικείων
ΠΕΠ.
Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και υλοποίηση της
δράσης αυτής είναι:
α) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-
2020, για το τμήμα της δράσης που εμπίπτει στο εν λόγω
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
β) οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερεια-
κών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για το τμήμα της
δράσης που εμπίπτει σε αυτά.
2. Δικαιούχος των Πράξεων, υπό την έννοια της παρ. 6
του αρθ. 3 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α΄) και σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του ν. 4461/2017
(ΦΕΚ 38Α΄) ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ), τόσο στο ΕΠ ΜΔΤ όσο και στα ΠΕΠ.
3. Φορείς λειτουργίας των πράξεων, κατά την αρμοδιό-
τητα της διοίκησης των Μονάδων ΠΦΥ στην περιοχή
ευθύνης τους, είναι οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).
4. Ως ωφελούμενοι των πράξεων ορίζονται όσοι πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας
5. Ως Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) ορίζονται οι
Διεπιστημονικές Ομάδες που προβλέπονται στο άρ-
θρο 106 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38Α΄/28.3.2017) και στο
ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 Α΄/7.8.2017).
Άρθρο 2
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η δράση στοχεύει στην εξασφάλιση της δωρεάν
καθολικής πρωτοβάθμιας υγειονομικής κάλυψης του
πληθυσμού και της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για τις περιοχές στις
οποίες οι ΤΟΜΥ συγκροτούνται και λειτουργούν.
Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΠ ΜΔΤ ΣΤΑ ΠΕΠ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
3.1 Αντικείμενο
Αντικείμενο των πράξεων αποτελεί η λειτουργία των
Τοπικών Ομάδων Υγείας για την παροχή υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον ωφελούμενο
πληθυσμό, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 της
παρούσας.
3.2 Όροι μετάβασης
Το πλαίσιο υλοποίησης και οι σχετικές διαδικασίες
ορίζονται ως εξής:
Η δράση εντάσσεται αρχικά στο ΕΠ ΜΔΤ και έχει πιλο-
τικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης
από το ΕΠ ΜΔΤ, προβλέπεται η συγχρηματοδότηση των
ΤΟΜΥ για περίοδο έξι (6) έως έντεκα (11) μηνών από την
έναρξη λειτουργίας τους.
Η έναρξη συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των
ΤΟΜΥ από τα ΠΕΠ προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον:
α) τη λήξη της συγχρηματοδότησης (όσον αφορά το
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) από το ΕΠ ΜΔΤ, όπως
θα πιστοποιηθεί από την ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ, σε συνέχεια
απόφασης του Διοικητή της ΥΠΕ περί «Ολοκλήρωσης
της περιόδου συγχρηματοδότησης εκάστης ΤΟΜΥ από
το ΕΠ ΜΔΤ» (Έγγραφο ολοκλήρωσης της συγχρηματο-
δότησης από το ΕΠ ΜΔΤ).
β) την θετική αυτοαξιολόγηση εκάστης ΤΟΜΥ. Με ευ-
θύνη του Δικαιούχου (ΕΔΕΥΠΥ) συγκεντρώνονται από
τους φορείς λειτουργίας και ελέγχονται ως προς την
πληρότητα και καταγραφή των αποτελεσμάτων τους οι
εκθέσεις αυτοαξιολόγηση ς των ΤΟΜΥ, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ΕΥΔ του ΜΔΤ.
Τεύχος Β’ 4114/24.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50915
Στις εν λόγω εκθέσεις, τα πεδία προς διερεύνηση/αυ-
τοαξιολόγηση είναι – ενδεικτικά – τα εξής:
– Η τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων της
Τ.ΟΜ.Υ.
– H επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης
– Ο προσδιορισμός ενεργειών βελτίωσης
Ειδικότερα, διερευνώνται και αξιολογούνται τα εξής:
– Τα ζητήματα λειτουργίας των Τ.ΟΜ.Υ. (σκοπός, στόχοι,
παρεχόμενο έργο, ποιότητα υπηρεσιών, κ.λπ.)
– Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες και υποδομές (αποτε-
λεσματικότητα υποστηρικτικών και διοικητικών υπηρε-
σιών, επάρκεια υποδομών και πληροφοριακών εφαρ-
μογών, κ.λπ.),
Παράλληλα, στόχος είναι να διατυπωθούν συμπερά-
σματα σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία της
λειτουργίας, προτάσεις βελτίωσης, κ.λπ., ενώ οι εκθέ-
σεις μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλα απολογιστικά
στοιχεία.
Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα δύνα-
νται να εξειδικεύσουν ή/και να εντάξουν τις πράξεις, σε
χρονικό διάστημα πριν την ολοκλήρωση της χρηματο-
δότησης από το ΕΠ ΜΔΤ. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν
είναι δυνατή η έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών από το
οικείο ΠΕΠ για ΤΟΜΥ για την οποία δεν εκπληρούνται οι
ανωτέρω δύο προϋποθέσεις.
3.3 Επιλέξιμες ενέργειες
Στο πλαίσιο της παρούσας κοινής υπουργικής από-
φασης, επιλέξιμες ενέργειες είναι η συγκρότηση και η
λειτουργία των ΤΟΜΥ, τόσο κατά την πιλοτική φάση
(λειτουργία στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ) όσο και κατά την
επόμενη φάση λειτουργίας αυτών (στο πλαίσιο των ΠΕΠ).
Η λειτουργία των ΤΟΜΥ είναι επιλέξιμη μόνον εφόσον
πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις στελέχωσης για
την λειτουργία και παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το
εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Οι δαπάνες λειτουργίας περι-
λαμβάνουν αφενός το κόστος της απασχόλησης (δαπάνη
μικτού μισθού και δαπάνη εργοδοτικών εισφορών) του
προβλεπόμενου από το θεσμικό πλαίσιο προσωπικού
(ν. 4461/2017 και την υπ’ αριθμ. Γ3α/Γ.Π. οικ. 43718/8-
6-2017 κοινή υπουργική απόφαση) των ΤΟΜΥ και αφε-
τέρου τις λοιπές έμμεσες δαπάνες που απαιτούνται για
την εύρυθμη λειτουργία τους.
Στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ και των ΠΕΠ είναι επιλέξιμη
και η διεύρυνση της στελέχωσης εκάστης ΤΟΜΥ (σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την έναρξη χρημα-
τοδότησης έως και τη λήξη) και έως τον μέγιστο αριθ-
μό προσωπικού που προβλέπει το σχετικό νομοθετικό
πλαίσιο για τις ΤΟΜΥ (ν. 4461/2017 και ν. 4486/2017).
Άρθρο 4
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΜΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για τα θέματα συγκρότησης και όρων λειτουργίας των
ΤΟΜΥ ισχύουν όσα προβλέπονται στο ν. 4461/2017 και
στο ν. 4486/2017 και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν
κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω νομοθετημάτων και
αριθμούνται στο πεδίο «έχοντας υπόψη» της παρούσας
ως σημεία 51, 52 και 53.
Η έναρξη της λειτουργίας των ΤΟΜΥ συντελείται κατά
χρονικές περιόδους (φάσεις), όταν καθίσταται εφικτή
και συντρέχουν για εκάστη ΤΟΜΥ σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
α) ύπαρξη λειτουργικής υποδομής στέγασης υπηρεσιών
β) διασφάλιση του ελάχιστου αριθμού σύνθεσης προ-
σωπικού που τις συγκροτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις
των νόμων 4461/2017 και 4486/2017, καθώς και τις προ-
βλέψεις της υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 48427/23-06-2017
(ΦΕΚ 2162/Β΄/23-06-2017) υπουργικής απόφασης
(ΑΔΑ: ΨΖΡ3465ΦΥΟ-Ω96).
γ) ενημέρωση της κοινότητας για την ημερομηνία
έναρξης παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 5
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ωφελούμενοι/ες της δράσης στο πλαίσιο της παρού-
σας κοινής υπουργικής απόφασης είναι:
α) Ωφελούμενοι στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ
Ο ωφελούμενος πληθυσμός της δράσης είναι ο γενι-
κός πληθυσμός που κατοικεί στις οριζόμενες περιοχές,
όπως αυτός προβλέπεται στην απόφαση Συγκρότησης
εκάστης ΤΟΜΥ και ο οποίος λαμβάνει υπηρεσίες ΠΦΥ.
β) Ωφελούμενοι στο πλαίσιο των ΠΕΠ:
Στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης των πράξεων
από τα ΠΕΠ, οι ΤΟΜΥ εξακολουθούν να παρέχουν τις
υπηρεσίες ΠΦΥ στον γενικό πληθυσμό που κατοικεί στις
οριζόμενες περιοχές, σύμφωνα με την απόφαση Συγκρό-
τησης εκάστης εξ αυτών.
Για διαχειριστικούς λόγους (παρακολούθηση δεικτών,
επιλεξιμότητα ωφελουμένων, κ.λπ.) ως ωφελούμενοι/ες
θεωρούνται τα άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια,
κατοικούν στις οριζόμενες περιοχές, όπως αυτές προβλέ-
πονται στην απόφαση Συγκρότησης εκάστης ΤΟΜΥ, και
τα οποία λαμβάνουν υπηρεσίες/ωφέλεια από τις ΤΟΜΥ.
Για την δυνατότητα διακριτής καταγραφής αυτών των
ατόμων, στις σχετικές προσκλήσεις και αποφάσεις έντα-
ξης των ΕΥΔ ΠΕΠ είναι δυνατόν να προβλέπονται σχετικά
εισοδηματικά κριτήρια ή/και διαδικασίες για τον προσ-
διορισμό των εν λόγω ωφελουμένων.
Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
6.1 Υποχρεώσεις Δικαιούχου (ΕΔΕΥΠΥ)
Η παρακολούθηση και ο διοικητικός έλεγχος του φυ-
σικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου είναι
ευθύνη του Δικαιούχου και πραγματοποιείται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΣΔΕ) των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σύμφωνα με τα
όσα εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ και στη σχε-
τική «Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα». Ο Δικαιού-
χος αποδέχεται και ανταποκρίνεται στους επιτόπιους
και διοικητικούς ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά
και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και έχει τη συνολική
ευθύνη των πράξεων απέναντι στις οικείες ΕΥΔ (ΕΥΔ ΕΠ
ΜΔΤ και ΕΥΔΠΕΠ)
Ειδικότερα, στην «Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια
Μέσα» του Δικαιούχου, πέραν των προβλεπομένων στα
50916 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4114/24.11.2017
σχετικά υποδείγματα του ΣΔΕ, περιλαμβάνονται – κατ’
ελάχιστον – τα εξής:
– Οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και εν γένει οι ενέρ-
γειες που υλοποιεί ο Δικαιούχος
– Οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και εν γένει οι
ενέργειες που υλοποιούν οι Φορείς Λειτουργίας (όπως
ορίζονται στο αρ. 1 της παρούσας), καθώς και τυχόν λοι-
πές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, για την εύρυθμη
υλοποίηση της πράξης (π.χ. διαδικασία και πλαίσιο προ-
σλήψεων, αποφάσεις συγκρότησης ΤΟΜΥ, η λειτουργία
σε βάρδιες κλπ).
– Οι διαδικασίες και τα παραδοτέα που προβλέπεται να
υλοποιηθούν και αναπτυχθούν αντίστοιχα από Δικαιού-
χο και Φορείς Λειτουργίας (καταγραφή ωφελουμένων,
αποφάσεις Διοικητών ΥΠΕ για συγκρότηση ΤΟΜΥ, δη-
λώσεις έναρξης Διοικητών ΥΠΕ, αποδεικτικά προόδου
υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, εκθέσεις αυτοαξιο-
λόγησης, καθώς και οι διαδικασίες και τα ορόσημα για
την έναρξη επιλεξιμότητας στο οικείο ΕΠ)
– H πρόβλεψη δαπανών ανά κατηγορία ή/και πακέτα
ενεργειών.
6.2 Υποχρεώσεις των ΥΠΕ
Η κάθε ΥΠΕ, ως Φορέας Λειτουργίας των Τ.ΟΜ.Υ. του
υποέργου της περιοχής ευθύνης της, είναι υπεύθυνη κατ’
ελάχιστον για τα εξής:
– Ορίζει Υπεύθυνο Υποέργου (στέλεχος ΥΠΕ)
– Έχει την ευθύνη της συγκρότησης, της ορθής λει-
τουργίας και της εποπτείας των ΤΟΜΥ. Η λειτουργία των
ΤΟΜΥ καθορίζεται σύμφωνα με το ν. 4461/2017 και το
ν. 4486/2017, τους όρους της απόφασης Υλοποίησης με
Ίδια Μέσα και το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας τους
– Εκδίδει απόφαση Συγκρότησης και υποβάλλει Δή-
λωση Έναρξης Λειτουργίας και Δήλωση Ολοκλήρωσης
Συγχρηματοδότησης της Λειτουργίας των ΤΟΜΥ, σύμ-
φωνα με τα υποδείγματα και τις οδηγίες της ΕΔΕΥΠΥ
– Διασφαλίζει την πρόσληψη του προσωπικού σύμφω-
να με την προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματο-
δοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ)»
– Προβαίνει σε ενέργειες για την διασφάλιση της υγι-
εινής και καθαριότητας των ιατρείων που στεγάζονται
οι TO MY
– Προβαίνει σε διαδικασίες για την πρόσκληση ενδια-
φέροντος και τη μίσθωση κτηρίων για τη στέγαση των
ΤΟΜΥ, όπου αυτό απαιτείται
– Αποστέλλει τα Παραδοτέα του κάθε Υποέργου στον
Δικαιούχο (ΕΔΕΥΠΥ), σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα πε-
ριγράφονται στην απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα.
Επιπλέον, η ΥΠΕ, για τις ανάγκες της συγχρηματοδότη-
σης από το ΕΚΤ, διασφαλίζει την τήρηση των παρακάτω
υποχρεώσεων:
i. Μεριμνά για τη λογιστική παρακολούθηση του υπο-
έργου των ΤΟΜΥ το οποίο υλοποιείται στην περιοχή ευ-
θύνης της
ii. Δημιουργεί και τηρεί (ο υπεύθυνος υποέργου)
διακριτό αρχείο παρακολούθησης, διαθέσιμο σε κάθε
έλεγχο με όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη νομι-
μότητα κατάρτισης των συμβάσεων, την πραγματική
απασχόληση, τις διενεργηθείσες άμεσες δαπάνες καθ’
όλη τη διάρκεια της και για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών
μετά την ολοκλήρωση της. Ειδικότερα στο φάκελο της
πράξης πρέπει να τηρούνται τα πάσης φύσεως παρα-
στατικά και δικαιολογητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν
το ύψος απαίτησης δαπάνης, ανάληψης πόρων από τον
λογαριασμό του έργου της ΤτΕ, και αυτά που αφορούν
στις καταβληθείσες άμεσες δαπάνες ως νόμιμες και κα-
νονικές και απαιτούνται για τους λογιστικούς ελέγχους.
iii. Διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, όλα τα έγγραφα, δικαιο-
λογητικά και στοιχεία για απασχολούμενους και δαπάνες,
στην ΕΔΕΥΠΥ, στην ΕΥΔ και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
iv. Αποδέχεται και ανταποκρίνεται, όπως και η ΕΔΕΥΠΥ,
σε επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και
ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα με τον συντονισμό των
ΕΥΔ των Ε.Π.
Οι ΥΠΕ ενημερώνονται από τον δικαιούχο (ΕΔΕΥΠΥ)
για το αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης των υποέργων και
για τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν μετά την έγκριση
του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.
Άρθρο 7
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
7.1 Επιλέξιμες δαπάνες Ε.Κ.Τ.:
Ως επιλέξιμες δαπάνες, για συγχρηματοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) της δράσης (και
των πράξεων) στις οποίες αναφέρεται η παρούσα από-
φαση στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ και των ΠΕΠ, και υπό τις
προϋποθέσεις του αρθ. 3 της παρούσας, ορίζονται οι
δαπάνες (πληρωμές) των ΥΠΕ για την λειτουργία των
ΤΟΜΥ (δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού και λοιπές
έμμεσες δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία των
ΤΟΜΥ του Υποέργου).
7.2 Οι δαπάνες για εκάστη ΤΟΜΥ καθίστανται επιλέ-
ξιμες:
– Για το ΕΠ ΜΔΤ: από την ημερομηνία έναρξης λειτουρ-
γίας εκάστης ΤΟΜΥ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
θέτει ο ν. 4461/2017 και ο ν. 4486/2017. Συγκεκριμένα,
ο Δικαιούχος (ΕΔΕΥΠΥ) συγκεντρώνει και αποστέλλει
στην ΕΥΔ ΜΔΤ την απόφαση συγκρότησης και το έντυπο
έναρξης λειτουργίας του Διοικητή κάθε ΥΠΕ για εκάστη
ΤΟΜΥ. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί την έναρξη επιλε-
ξιμότητας δαπανών της ΤΟΜΥ.
– Για τα ΠΕΠ: από την ημερομηνία δήλωσης συνέχισης
της λειτουργίας εκάστης ΤΟΜΥ στο πλαίσιο του οικείου
ΠΕΠ, εφόσον συνεχίζουν να συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις των ανωτέρω διατάξεων (για συγκρότηση και λει-
τουργία). Η ημερομηνία αυτή είναι η ημερομηνία έναρ-
ξης επιλεξιμότητας δαπανών της ΤΟΜΥ για το αντίστοιχο
υποέργο στο ΠΕΠ, με τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
και των αποφάσεων ένταξης των πράξεων κάθε ΠΕΠ και
με τους όρους της παρ. 3.2. της παρούσας.
7.3 Δικαιολογητικά δαπανών:
Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών
απαιτούνται νόμιμα παραστατικά, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Τεύχος Β’ 4114/24.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50917
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-
2020.
7.4 Οι ΥΠΕ τηρούν ειδικό φάκελο με όλα τα δικαιολο-
γητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρω-
μές κατά υποέργο. Ο Δικαιούχος τηρεί τον φάκελο της
πράξης, στοιχεία προόδου του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των υποέργων και στοιχεία που τεκμηριώ-
νουν την ορθότητα της δήλωσης δαπανών που υποβάλ-
λει στο υποέργο.
Ο Δικαιούχος και οι Φορείς Λειτουργίας υποχρεού-
νται να τηρούν τους εν λόγω φακέλους για το διάστημα
που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία
πληρωμή.
Άρθρο 8
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Η χρηματοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλή-
ρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Ενωσιακούς
και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων. Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχω-
ρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.
2. Δικαιούχοι πληρωμών του ΠΔΕ είναι εξ ολοκλήρου
οι Φορείς Λειτουργίας (ΥΠΕ) ως φορείς συγκρότησης
και λειτουργίας των ΤΟΜΥ. Οι ΥΠΕ ορίζονται υπόλογοι
φορείς διαχείρισης του λογαριασμού της πράξης στην
Τράπεζα της Ελλάδας.
3. Οι κατανομές-χρηματοδοτήσεις διενεργούνται από
το ΠΔΕ προς τους Φορείς Λειτουργίας (ΥΠΕ), βάσει των
προβλέψεων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,
με πίστωση των λογαριασμών που τηρούνται στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος.
4. Οι ενέργειες για τη διασφάλιση ομαλής χρηματο-
δότησης αποσκοπούν στην απρόσκοπτη εξέλιξη του
φυσικού αντικειμένου και στην τήρηση της νομιμότητας
στην καταβολή των πραγματικών ανειλημμένων υποχρε-
ώσεων πληρωμών των ΥΠΕ.
Οι προβλεπόμενες ενέργειες για την ομαλή χρηματο-
δότηση μετά τις αποφάσεις Ένταξης είναι:
– Ορισμός των ΥΠΕ ως υπολόγων διαχειριστών της
πράξης στην ΤτΕ που αφορά στο υποέργο ευθύνης τους,
με απόφαση που εκδίδεται από την οικεία οικονομική
υπηρεσία του διατάκτη της ΣΑ, στην οποία εντάσσεται
η πράξη.
– Οι χρηματοδοτήσεις- κατανομές του Υπ. Οικονομίας
και Ανάπτυξης εκδίδονται με αίτημα των ΕΥΔ μέσω του
ΟΠΣ, σε συνέχεια αιτήματος του δικαιούχου το οποίο
στηρίζεται στις προσεχείς ανάγκες πληρωμών των ΥΠΕ.
Τα αιτήματα υπόκεινται στις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η πρώτη «χρηματοδότηση – κατανομή έργων ΕΣΠΑ»
ανέρχεται στο 20% της προϋπολογισθείσας συγχρημα-
τοδοτούμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης της κάθε
απόφασης ένταξης.
2. Κάθε επόμενη/ες «χρηματοδότηση/εις -κατανομή/
ες έργων ΕΣΠΑ» ανέρχεται/ονται σε ποσό το οποίο,
αθροιζόμενο με τυχόν αναπορρόφητους πόρους από
την προηγούμενη/ες χρηματοδότηση/εις-κατανομή/ές,
επαρκεί για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις πληρωμών
των ΥΠΕ και για τις προσεχείς ανάγκες πληρωμών τουλά-
χιστον 6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας τους, για τις
ΤΟΜΥ που πραγματοποίησαν έναρξη. Το χρονικό αυτό
διάστημα προσαρμόζεται (προς τα κάτω) στην περίοδο
ολοκλήρωσης της πράξης στο πλαίσιο του οικείου Ε.Π.
3. Τηρούνται από τις ΤΟΜΥ, τις ΥΠΕ και την ΕΔΕΥΠΥ
όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι των αποφάσεων ένταξης,
καθώς και το θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης και λειτουρ-
γίας των ΤΟΜΥ.
Άρθρο 9
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότη-
τα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών της παρούσας,
τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
που διέπει το ΕΣΠΑ 2014-2020, λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα με σκοπό:
α) Την τήρηση των εφαρμοζόμενων εθνικών και ενω-
σιακών διατάξεων.
β) Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν
την ορθότητα και κανονικότητα των δαπανών που δη-
λώνονται στο πλαίσιο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος (ΕΠ ΜΔΤ και του οικείου ΠΕΠ).
γ) Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολό-
γησή τους.
δ) Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων
και την επιβολή κυρώσεων.
ε) Την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.
στ) Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ των Ε.Π. του ΕΣΠΑ
2014-2020 και ιδίως μέσω της διατήρησης εγγράφων
στο κατάλληλο επίπεδο.
2. Επίπεδο-είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα.
Προς τους Φορείς Λειτουργίας:
Διοικητικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται από τον Δι-
καιούχο πριν τη δήλωση δαπανών στην αρμόδια ΕΥΔ.
Στο πλαίσιο αυτό, ο δικαιούχος δύναται να μεταβαίνει
για περαιτέρω στοιχεία επί τόπου στις ΥΠΕ ή και στους
χώρους λειτουργίας των ΤΟΜΥ.
Προς τους Φορείς Λειτουργίας και τον Δικαιούχο
Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες διε-
νεργούνται από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΜΔΤ και τις Ε.Υ.Δ. των
Π.Ε.Π., σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το εφαρμο-
ζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Λοιποί Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις
α) Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πι-
στοποίησης.
β) Έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγ-
χου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4314/2014,
όπως αυτός ισχύει, και με το εφαρμοζόμενο σύστημα δι-
αχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμά-
των από τα οποία συγχρηματοδοτείται η δράση/πράξη.
γ) Έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια
ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.
3. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις καθώς και οι έλεγχοι συνί-
στανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρη-
ματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης
50918 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4114/24.11.2017
των δαπανών που δηλώνει ο Δικαιούχος σύμφωνα με
τους όρους της απόφασης ένταξης, καθώς και της συμ-
μόρφωσης των συμμετεχόντων με τους εθνικούς και
ενωσιακούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης.
4. Οι Φορείς Λειτουργίας (ΥΠΕ) τηρούν όλα τα έγγρα-
φα, δικαιολογητικά και στοιχεία για τους απασχολού-
μενους, την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου και τις
δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ για τα έργα
των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα διαθέτουν, εφόσον
ζητηθούν, στην ΕΔΕΥΠΥ, στις ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ και ΠΕΠ και
στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.
5. Αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά
Εάν μετά από διοικητική ή επιτόπια επαλήθευση, η ΕΥΔ
του οικείου Ε.Π. διαπιστώσει τη μη τήρηση των υποχρε-
ώσεων, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα ή και
τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις ένταξης, αναζητεί τα
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά, τηρώ-
ντας τα οριζόμενα στο ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020 για το ΠΔΕ,
καθώς και την εθνική νομοθεσία για τα ΝΠΔΔ.
Άρθρο 10
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πράξης πρέπει να
τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και επικοινωνί-
ας, όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013
(άρθρο 115-117 και Παράρτημα XII) της Προγραμματι-
κής Περιόδου 2014-2020. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πλη-
ροφόρησης και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρη-
σιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοι-
νωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση
λεπτομερών πληροφοριών. Ο Δικαιούχος και οι Φορείς
Λειτουργίας υποχρεούνται να τηρούν τις απαιτήσεις των
Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προσ-
διορίζονται στο Παράρτημα «Υποχρεώσεις Δικαιούχων»
της απόφασης Ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
2. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 2472/1997
και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκει-
μένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής
νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφε-
τέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσω-
πικών δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν.
1303/2013 και 1304/2013.
Άρθρο 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Στις Προσκλήσεις και στις αποφάσεις Ένταξης των
ΕΥΔ των ΕΠ, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρούσας, δύναται να εξειδικεύεται ή/και να
ορίζεται οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στους όρους της
παρούσας, στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομο-
θεσίας, εγχειριδίων, οδηγών κ.λπ.
2. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Υγείας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Share.

Leave A Reply