Υποψήφια για τη θέση του Αναπλ.Διοικητή ΑΧΕΠΑ “ξεβρακώνει” το σύστημα της αναξιοκρατίας

0
Ενώπιον του κ. Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθου και του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη
ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΣΗ
Της Βικτωρίας Μοσχάκη του Γεωργίου και της Μαρίκας, Προέδρου του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών/ευτών Εφετείου Θεσσαλονίκης, ν.π.δ.δ. κατοίκου Θεσσαλονίκης ……
μόνιμης υπαλλήλου του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κλάδου και κατηγορίας ΤΕ Μαιών
Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2016
Κ. Υπουργοί, έχω την επαγγελματική ιδιότητα της μαίας, ούσα απόφοιτη του Τμήματος Μαιευτικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και κάτοχος σχετικής νόμιμης άδειας άσκησης του επαγγέλματος της μαίας. Εργάζομαι δε ως μόνιμη υπάλληλος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ν.π.δ.δ. με την ανωτέρω ειδικότητα (υπάλληλος κλάδου και κατηγορίας ΤΕ μαιών) από το έτος 1988 έως και σήμερα, έχοντας δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Επιπρόσθετα, είμαι κάτοχος από το 2010 Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Καθόλη δε την μακρά υπηρεσιακή μου διαδρομή ασκώ κατά τρόπο άριστο και με αυταπάρνηση του καθήκοντά μου, έχοντας επανειλημμένα βαθμολογηθεί με άριστα στις εκθέσεις της ατομικής μου υπηρεσιακής αξιολόγησης σε όλα μάλιστα τα πεδία αξιολόγησης, ήτοι την γνώση του αντικειμένου της εργασίας μου, τις διοικητικές μου ικανότητες πρωτίστως, το ενδιαφέρον και την δημιουργικότητα που επιδεικνύω κατά την υπηρεσία μου και για τις άριστες υπηρεσιακές μου σχέσεις και συμπεριφορά.
Ακόμη, από το έτος 2007 και εντεύθεν συνεχώς, διατελώ εκλεγμένη, κατόπιν διαδοχικών αρχαιρεσιών, Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών/ευτών Εφετείου Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα. Ο Σύλλογός αυτός αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) εκ του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 2593/1953 «περί ασκήσεως μαιευτικού επαγγέλματος», και το β.δ. της 15/28.12.1955 «περί συλλόγου επιστημόνων μαιών», εξυπηρετώντας εκ του νόμου δημόσιους σκοπούς.
Αναγκάζομαι να σας αποστείλω την παρούσα, λόγω της απρόσμενης και αιφνίδιας λήψης απόφασης από μέρους Σας για την εκ νέου προκήρυξη προς πλήρωση της κενής θέσης Αναπληρωτή Διοικητή στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, μολονότι εγώ ήμουν υποψήφια για την κατάληψη της εν λόγω θέσης κατά την διαδικασία προκηρύξεως που είχε λάβει χώρα ήδη από τα τέλη του 2015 και ενώ είχα ήδη υποβληθεί στην διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και ανέμενα την έκδοση της τελικής απόφασης για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης.
Ειδικότερα, όπως άριστα γνωρίζετε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ. 100695/28.12.2015 απόφασή Σας με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων», προκηρύχθηκε η πλήρωση δεκάδων θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών με τριετή θητεία για τα Νοσοκομεία όλων των Υγειονομικών Περιφερειών της Χώρας κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4052/2012 και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας. Κατά την ανωτέρω δε Προκήρυξη, περιγράφονταν τα αναγκαία και λοιπά εκτιμώμενα προσόντα των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά που έπρεπε να προσκομίσουν, ενώ ορίσθηκε ως καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 19-01-2016 και ώρα 15:00. Ορίσθηκε ακόμη πως οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα αξιολογούσε άπαντες τους υποψηφίους που θα έχουν περάσει θετικά την εξέταση της πληρότητας των στοιχείων, βάσει της προεργασίας που θα έχει γίνει από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες. Για την ολοκλήρωση δε της διαδικασίας επιλογής και συνεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων των υποψηφίων, ορίσθηκε πως η Επιτροπή θα προχωρήσει στην κατάρτιση του τελικού καταλόγου αξιολόγησης των υποψηφίων ως πρόταση στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, προκειμένου για την τελική επιλογή και τον διορισμό των επιλεγέντων στις προκηρυχθείσες θέσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 5 του ν.4052/2012.
Έτσι λοιπόν και εγώ η αιτούσα, όπως και εκατοντάδες άλλοι υποψήφιοι για τις υπό πλήρωση θέσεις, έχοντας άπαντα τα νόμιμα και αναγκαία για την υποψηφιότητά μου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υπέβαλα σχετική αίτηση για την κενή θέση του Αναπληρωτή Διοικητή στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης, υποβάλλοντας νόμιμα και εν γένει εμπρόθεσμα πλήρη φάκελο δικαιολογητικών ομού με την σχετική αίτησή μου και έκτοτε ανέμενα την πρόοδο της προκηρυχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας.
Αρχικώς δε, κατά τα οριζόμενα στην οικεία Προκήρυξη, η υποψηφιότητά μου για το παραδεκτό αυτής είχε εξετασθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης όσον αφορά την πληρότητα των στοιχείων και ο φάκελος της υποψηφιότητάς μου διαβιβάσθηκε στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης στην Αθήνα για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Πράγματι, όπως έγινε για όλες τις προκηρυχθείσες θέσεις, εκλήθην από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και πραγματοποιήθηκε η διαδικασία συνέντευξης εμού ενώπιον της Επιτροπής, που προεδρεύετο από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Πέτρο Γιαννουλάτο, την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016, κατά τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη. Κατόπιν δε τούτου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή, οπότε και ανέμενα πλέον την έκδοση των τελικών αποφάσεων του αρμοδίου κ. Υπουργού Υγείας, κατόπιν του συνταχθέντος από την Επιτροπή καταλόγου, για τον διορισμό των επιλεγέντων υποψηφίων σε άπασες τις προκηρυχθείσες θέσεις, μεταξύ των οποίων η θέση Αναπληρωτή Διοικητή στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης, για την οποία υπέβαλα υποψηφιότητα.
Μολαταύτα, κατά παράβαση των οριζομένων στην προκήρυξη, με έκπληξη διαπίστωσα μόλις την προηγούμενη Παρασκευή 23.09.2016 πως, ενώ ανακοινώθηκαν οι επιλεγέντες και διορισθέντες από τον αρμόδιο κ. Υπουργό Υγείας Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές για δεκάδες άλλες προκηρυχθείσες θέσεις με την ανωτέρω από 28.12.2015 προκήρυξη, για την ανωτέρω θέση Αναπληρωτή Διοικητή στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, ουδείς διορισμός ανακοινώθηκε.
Επιπρόσθετα, με την Α2β/Γ.Π.οικ. 70855/23.9.2016 απόφασή Σας, προκηρύχθηκαν εκ νέου κάποιες κενές και μη θέσεις, μεταξύ των οποίων προκηρύχθηκε εκ νέου η κενή θέση Αναπληρωτή Διοικητή στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, ενώ αναμενόταν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας για την εν λόγω θέση, η οποία ήταν σε εξέλιξη επί εννιάμηνο περίπου και ενώ είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης από την οικεία Επιτροπή.
Στη νέα αυτή προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται εκ νέου οι ενδιαφερόμενοι για τις προκηρυχθείσες θέσεις, μεταξύ των οποίων η ανωτέρω, για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών έως την 14.10.2016. Επιπρόσθετα, ουδεμία απολύτως αιτιολόγηση διαλαμβάνεται για την μη ολοκλήρωση της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας και για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν και στην ανάγκη εκ νέου εξυπαρχής προκήρυξης της εν λόγω θέσης, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του καλόπιστου διοικουμένου. Όλα δε τα ανωτέρω επιτείνονται εκ του ότι εγώ η αιτούσα, υποψήφια για την ανωτέρω θέση, είχα πλήρη τα σχετικά αναγκαία προσόντα για την εν λόγω θέση και είχα ήδη αξιολογηθεί σχετικά από την αρμόδια Επιτροπή κατά την διαδικασία της συνέντευξης, οπότε και αναμενόταν η τελική απόφαση επιλογής από τον αρμόδιο κ. Υπουργό βάσει του συνταχθέντος από την Επιτροπή Αξιολόγησης καταλόγου προτεινομένων υποψηφίων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και για όσους άλλους θα προσθέσω και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου
ΖΗΤΩ :
Να εξετασθεί κατεπειγόντως και να γίνει δεκτή η παρούσα επιστολή – αίτησή μου ενόψει όλων των ανωτέρω τιθεμένων ζητημάτων ως νομικά και ουσιαστικά βάσιμη καθόλο το αιτητικό της.
Να μου γνωστοποιηθεί ως έχουσα προφανές και άμεσο έννομο προς τούτο συμφέρον κατά τους όρους του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999) η σχετική απόφαση αξιολόγησής μου από την οικεία Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν της ενώπιόν της συνέντευξής μου την 14.07.2016. Ακόμη να μου χορηγηθεί σε αντίγραφο το οικείο πρακτικό της ανωτέρω συνέντευξής μου ενώπιον της Επιτροπής την 14.07.2016, όπως και ο συνταγείς από την Επιτροπή κατάλογος προτεινομένων προς τον κ. Υπουργό υποψηφίων για την προκηρυχθείσα κενή θέση Αναπληρωτή Διοικητή στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης. Επίσης, να μου χορηγηθεί οιοδήποτε τυχόν υφιστάμενο υπηρεσιακό ή άλλο έγγραφο, που αφορά την μη εισέτι ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της ανωτέρω προκηρυχθείσας κενής θέσης βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ. 100695/28.12.2015 απόφασής Σας.
Να γίνει δεκτή η τεθείσα ανωτέρω υποψηφιότητά μου για την υπό πλήρωση προκηρυχθείσα θέση Αναπληρωτή Διοικητή στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης.
Και να γίνουν όλες οι απαραίτητες εντεύθεν νόμιμες υπηρεσιακές ενέργειες και να εκδοθούν όλες οι σχετικές διοικητικές πράξεις για την πραγματοποίηση των ανωτέρω αιτουμένων.
Με τιμή,
Η αιτούσα

http://makpress.blogspot.gr/2016/10/blog-post_15.html

Share.

Leave A Reply