Γνωμοδότηση κ. Μ. Μιχαήλ σχετικά με τους όρους και το χρόνο εργασίας των Πανεπιστημιακών και των Ιατρών ΕΣΥ

0

Από τα ανωτέρω παρέπεται, ότι οι Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνοι μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημιακών Κλινικών, Τμημάτων, Εργαστηρίων ή Ειδικών Μονάδων του Νοσοκομείου, δεν έχουν δικαιοδοσία σε Ιατρούς και λοιπούς Επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας Ε.Σ.Υ. και συνεπώς δεν νομιμοποιούνται για τη διενέρ-γεια της σχετικής Αξιολόγησής τους, με τη σύνταξη και υπογραφή των οικείων Εκθέσεων Αξιολόγησης.
Το νομικό καθεστώς που διέπει τους Ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., ήτοι δημόσιους λειτουργούς, διαφοροποιείται εκείνου που ισχύει για τους Ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. (Πανεπιστημιακούς Ιατρούς), ομοίως δημό-σιους λειτουργούς. Επομένως, ο Ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. πρέπει να αξιολογείται μόνο από Ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. Συνεπώς, ο Διευθυντής ή ο Συντονιστής Διευθυντής Πανεπιστημιακής Κλινικής, Τμήματος, Εργαστηρίου ή Ειδικής Μονάδας, ουδεμία δικαιοδοσία έχει στους Ιατρούς και λοιπούς Επιστήμονες της Ιατρικής Υπηρεσίας Ε.Σ.Υ Ακόμα και όταν παρανόμως απασχολούνται στη Πανεπιστημιακή Κλινική, Τμήμα, Εργαστήριο ή Ειδική Μονάδα.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015
Ο Γνωμοδοτών
Δρ Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

μιχαήλ γνωμοδοτηση pdf  κλικ εδώ

 

Share.

Leave A Reply