ΦΕΚ- 4000 προσλήψεις στο χώρο της υγείας

0

Άρθρο 1
Στόχος και Αντικείμενο του προγράμματος
1. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπι-
ση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων
που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της
μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία,
βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
2. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουρ-
γία απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού
(εφεξής Ωφελούμενοι/ες) στο δημόσιο τομέα της υγείας,
εφεξής Φορείς Υποδοχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 2 της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβά-
νονται και οι ενέργειες ορισμού των Φορέων Υποδοχής,
οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, η κατάταξη
και η σύζευξη των μακροχρόνια ανέργων με τις θέσεις
εργασίας των Φορέων Υποδοχής, η χρονική διάρκεια και
οι όροι της απασχόλησης, η χρηματοδότηση του προ-
γράμματος και οι αμοιβές των ωφελουμένων.
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης – Ρόλος του ΟΑΕΔ –
Φορείς Υποδοχής
1. Η παρ.1 του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016 ορίζει ότι
«Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά
από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι-
σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, είναι δυνατή
η ένταξη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα
Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε ειδικά προγράμματα
απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθε-
τείται από το άρθρο 51 του Ν.1892/1990».
2. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση διαχείριση και
παρακολούθηση του «Ειδικού προγράμματος απασχόλη-
σης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της
υγείας του άρθρου 64 του Ν. 4430/2016», είναι ο ΟΑΕΔ,
ο οποίος εκδίδει Δημόσια Πρόσκληση όπου εξειδικεύει
τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους. Επίσης, ο ΟΑΕΔ είναι
φορέας αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών
αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του
Πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων
με τις θέσεις απασχόλησης των Φορέων Υποδοχής, τη
διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων
στους Φορείς Υποδοχής και την καταβολή των αμοιβών
στους Ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών
στους Φορείς Υποδοχής.
3. Ως Φορείς Υποδοχής ορίζονται τα Γενικά Νοσοκο-
μεία, τα Γενικά Νοσοκομεία- ΚΥ, τα Πανεπιστημιακά Γενι-
κά Νοσοκομεία, οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών
για τις Κεντρικές τους Υπηρεσίες, τα Κέντρα Υγείας, τα
ΠΕΔΥ- Μονάδες Υγείας και τα ΠΕΔΥ-ΠΙ ή ΠΕΔΥ-ΠΠΙ, το
Υπουργείο Υγείας για την Κεντρική Υπηρεσία του καθώς
και οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς
που είναι ο ΕΟΠΥΥ, ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, ο ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ
και το ΕΚΑΒ.
4. Οι ανωτέρω Φορείς Υποδοχής θα απασχολήσουν
τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόληση τους
στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό
και μη μισθολογικό κόστος. Επιπλέον, θα έχουν την ευ-
θύνη, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 περί της προστασίας
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για
τη νόμιμη συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και φύλαξη
των πληροφοριακών στοιχείων των ωφελουμένων των
προγραμμάτων, κατά την έναρξη και τη λήξη απασχό-
λησης τους.
Άρθρο 3
Αμοιβές ωφελουμένων – Χρηματοδότηση
1. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμέ-
νων αντιστοιχούν:
α. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087,00 ευρώ,
β. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032,00 ευρώ,
γ. για την κατηγορία Δ.Ε. έως τα 853,00 ευρώ,
δ. για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775,00 ευρώ.
2. α) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργα-
σίας ορίζεται στα 150,00 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι
κατηγορίες: το Νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κα-
τηγοριών (ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Νο-
σηλευτικής, ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό, ΤΕ
Επισκεπτών-τριών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής), ΠΕ Βιολόγων,
ΠΕ Χημικών – Βιοχημικών, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Ιατρικών
Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Ερ-
γαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών
Ιατρικών Συσκευών, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.
β) Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
ορίζεται στα 70,00 ευρώ μηνιαίως για τις κάτωθι κατη-
γορίες: Το τεχνικό προσωπικό με τις αντίστοιχες ειδικό-
τητες (ΔΕ Θερμουδραυλικών – Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνικού
Αερίων, ΔΕ Συντηρητών Κτιρίων, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών,
ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Ηλεκτρονικών, ΔΕ Θερμαστών, ΔΕ……….

fek_4000 ΠΡΟΣΛΉΨΕΙς ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Share.

Leave A Reply