Επιτακτικά ζητήματα του ασφαλιστικού φορέα υγειονομικών εν όψει του νέου ασφαλιστικού νόμου

0

Με αφορμή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, επικαιροποιούνται οι πάγιες διεκδικήσεις της Ιατρικής Κοινότητας ως προς τον Ασφαλιστικό Φορέα των Υγειονομικών, το πρώην ΤΣΑΥ.

H πρόβλεψη για την αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα του ασφαλισμένου, την ελεύθερη επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας και την ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, είναι μερικά από τα σημεία του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς υπό το πρίσμα της ιδιαιτερότητας του ΤΣΑΥ, ως αμιγώς Αυτασφαλιστικού Οργανισμού.

Στα πλαίσια του νομικού, διοικητικού και ασφαλιστικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί μετά την ενσωμάτωση των Τομέων Υγειονομικών ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ στον ΕΦΚΑ (ν.4387/2016), την δραματική απομείωση των αποθεματικών του Ταμείου, την συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού και τα προβλήματα που ανέκυψαν μετά την ενσωμάτωση του Κλάδου Υγείας στον ΕΟΠΥΥ, επισημαίνονται ορισμένα από τα επιτακτικά ζητήματα που εξακολουθούν να χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η μεγάλη μείωση του προσωπικού που υπηρετούσε στον ΤΣΑΥ, έχει σαν αποτέλεσμα τις υπέρμετρες καθυστερήσεις εκκαθάρισης των συνταξιοδοτικών φακέλων, με αποτέλεσμα η αναμονή έως την τελική απόδοση της σύνταξης να ξεπερνά τα 3,5 έτη, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ασφαλισμένους που διακόπτουν το επάγγελμα τους προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν.

Επισημαίνεται ότι η αναμονή για την θεσπισθείσα απόδοση προσωρινής σύνταξης, μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο εν αναμονή της οριστικής εκκαθάρισης, με ποσοστό 80% επί της οριστικής πριν την ενσωμάτωση του ΤΣΑΥ στο ΕΦΚΑ και 50% μετά την ενσωμάτωση, εγγίζει τους 9 μήνες.

Συγκεκριμένα στην υπηρεσία του Ταμείου και ειδικότερα στο Τμήμα Εσόδων εκκρεμεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων ασφαλισμένων προς συνταξιοδότηση, που χρήζουν εκκαθάριση ως προς την ύπαρξη ή μη οφειλής, ώστε εν συνεχεία να διαβιβασθούν στο τμήμα συντάξεων για τις περαιτέρω διαδικασίες χορήγησης της σύνταξης.

Μέχρις ότου καταστεί εφικτή η ενίσχυση της υπηρεσίας με το απαραίτητο προσωπικό, η αναζήτηση εξωτερικών συνεργατών είναι αναγκαία, για την επίσπευση των συνταξιοδοτικών διαδικασιών.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Παραμένει σε εκκρεμότητα μεγάλος αριθμός αιτήσεων ασφαλισμένων και εργοδοτών για εκκαθαρίσεις λογαριασμών και ρυθμίσεις τους σε δόσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εκκρεμεί επίσης προς διεκπεραίωση μεγάλος αριθμός αιτήσεων (ασφαλισμένων και εργοδοτών) με προηγούμενες ρυθμίσεις καθώς επίσης και πρωτόκολλα εργοδοτών που έχουν συνταχθεί μετά από επιτόπιο έλεγχο του αρμοδίου τμήματος .

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των πρωτοκόλλων εργοδοτών, που από ετών εξακολουθούν να ευρίσκονται σε εκκρεμότητα, είναι και εκείνο του Θεραπευτηρίου Υγεία, το οποίο συντάχθηκε από την προϊσταμένη του τμήματος Επιθεώρησης του ΤΣΑΥ (πριν την ένταξη του στο ΕΤΑΑ) και διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αντλήθηκαν στοιχεία από κάθε επίσημο βιβλίο και έχει καταγραφεί μεγάλος όγκος πληροφοριών για την επεξεργασία των οποίων έπρεπε να γίνει ηλεκτρονική καταχώρηση και να γίνει αντιπαραβολή με τις καταστάσεις που είχε αποστείλει το Θεραπευτήριο, προκειμένου να βρεθούν και να καταλογισθούν οι διαφορές, που θα προκύψουν.

Επειδή το έργο αυτό κρίθηκε ότι ήταν αδύνατο, με την υφιστάμενη τότε στελέχωση, να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους του Ταμείου, μετά από εισήγηση της Δ.Ε. ΤΣΑΥ και απόφασης του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, υποβλήθηκε πρόταση στο εποπτεύον Υπουργείο προκειμένου το όλο έργο της εκκαθάρισης να ανατεθεί σε τρίτους.

Υπήρξε κατ αρχήν θετική ανταπόκριση αλλά το όλο θέμα παρέμεινε σε εκκρεμότητα μετά και την ενσωμάτωση του ΤΣΑΥ στον ΕΦΚΑ.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Μετά την μεταφορά στον ΕΟΠΥΥ του προσωπικού που υπηρετούσε στον Κλάδο Υγείας του Ταμείου, παρέμειναν σε εκκρεμότητα πολλοί λογαριασμοί που αφορούσαν περίθαλψη, των οποίων η διεκπεραίωση εξελίχθηκε με εξαιρετικά βραδύ ρυθμό και δεν έχει ολοκληρωθεί.

Από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΑΥ και τους Πανελλήνιους Υγειονομικούς Συλλόγους, ζητήθηκε νομοθετική ρύθμιση ώστε να ανατεθεί σε τρίτους το έργο της εκκαθάρισης αυτών των εκκρεμοτήτων, ενώ εν αναμονή αυτής της εξέλιξης προτάθηκε η επάνοδος του προσωπικού που έχει μεταφερθεί στον ΕΟΠΥΥ, ώστε να προωθηθεί η διεκπεραίωση των λογαριασμών που ήδη καθυστερούσε υπέρμετρα.

Τα αιτήματα αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 35 του Ν 2084/92 θεσπίστηκε η συμμετοχή του Κράτους στην Κοινωνική ασφάλιση(τριμερής χρηματοδότηση) των ασφαλιζομένων από 1.1.93 Υγειονομικών.

Η εισφορά αυτή για τον Κλάδο Σύνταξης υπολογίσθηκε σε ποσοστό 10% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας (που συνέπιπτε συνήθως με το ΑΕΠ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για του εμμίσθους στο σύνολο των αποδοχών τους. Επειδή οι αποδοχές των εμμίσθων δεν ήταν διαθέσιμες, λόγω ελλείψεως μηχανοργάνωσης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΤΣΑΥ η συμμετοχή του Κράτους υπολογίστηκε επί αποδοχών ίσων με το διπλάσιο του ΑΕΠ.

Για τον Κλάδο Ασθένειας η εισφορά υπολογίσθηκε σε ποσοστό 3,45% επί της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επί του διπλασίου του ΑΕΠ για τους έμμισθους.

Η εκκαθαρισμένη απαίτηση του Ταμείου από την εισφορά αυτή έχει γίνει με βάση τα ανωτέρω μέχρι 31.12.2008.

Η συνολική εκκαθαρισμένη απαίτηση από τη συμμετοχή του Κράτους ανέρχονταν μέχρι τότε σε 252.531.170 €.

Έναντι της απαίτησης αυτής το Ταμείο είχε εισπράξει το ποσό των 11.894.936,70 €.

Είχε ήδη συζητηθεί στη Δ.Ε. Υγειονομικών η σύσταση Επιτροπής για τον προσδιορισμό της απαίτησης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι και το 2015.

Η καθυστέρηση αποδόθηκε στο γεγονός ότι ήταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των ηλεκτρονικών φακέλων των ασφαλισμένων με τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για τον προσδιορισμό της απαίτησης.

Μετά την ενσωμάτωση του ΤΣΑΥ στον ΕΦΚΑ, όλες οι σχετικές διεργασίες έχουν ανασταλεί

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ

Μολονότι είχε δημιουργηθεί Μητρώο Εργοδοτών και είχε τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων εισφορών και συνεισφορών και η ελεγχόμενη είσπραξη, εν τούτοις από τους πρώτους ελέγχους που είχαν γίνει, προέκυψε ότι μεγάλος αριθμός απογεγραμμένων εργοδοτών (κυρίως κλινικές της περιφέρειας) δεν είχαν συμμορφωθεί με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για το λόγο βρίσκονταν σε εξέλιξη διαδικασία με την οποία καλούνταν οι εργοδότες που δεν είχαν υποβάλει καταστάσεις να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μητρώου τους και να προβούν στην υποβολή των καταστάσεων με ηλεκτρονικό τρόπο ως όφειλαν και να εξοφλήσουν τις εισφορές τους.

Επίσης μεγάλος αριθμός εργοδοτών, κυρίως του Δημοσίου Τομέα, που κατέβαλε τις εισφορές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών δεν είχε ευθυγραμμισθεί με την υποχρέωση για ηλεκτρονική υποβολή με αποτέλεσμα ο έλεγχος των εισφορών και η ενημέρωση των αρχείων του Ταμείου να ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Πρόσθετα προβλήματα στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, που σύμφωνα με τα ανωτέρω τεκμαίρονταν ότι υπήρχε, δημιουργούσε επίσης και η έλλειψη ενός ξεκάθαρου νομικού πλαισίου σε ότι αφορά τις σχέσεις εργασίας (για τους εμμίσθους ), καθώς και η μη καθιέρωση ενός θεσμοθετημένου και εύχρηστου τρόπου υπολογισμού των εισφορών των εμμίσθων.

Αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων ήταν οι υπάλληλοι του Γραφείου Εκκαθάρισης να αναλώνονται με τις ίδιες υποθέσεις οι οποίες συνήθως οδηγούνταν από τους αντίδικους σε όλες τις δικαστικές βαθμίδες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων, είχε ζητήσει τη διαγραφή του από την Κατηγορία Μονοσυνταξιούχων και την επιστροφή των εισφορών που είχαν καταβάλει, για τους εξής λόγους:

1.Λόγω της ανασφάλειας για την πορεία των συντάξεων, μετά τις περικοπές που είχαν επιβληθεί σε αυτές με τους μνημονιακούς ασφαλιστικούς νόμους .

  1. Μετά από γνωμοδότηση της Δ/νσης Νομικών υποθέσεων του ΕΤΑΑ από τον Ιανουάριο 2010 και εντεύθεν, για όσους υπέβαλαν αίτηση για την υπαγωγή τους στην κατηγορία αυτή και κατέβαλαν τις εισφορές τους, δεν υπήρχε δυνατότητα επιστροφής των εισφορών αυτών, εφόσον ήθελαν να διαγραφούν από την κατηγορία αυτή, παρά μόνο στο στάδιο συνταξιοδότησης και εφόσον δικαιώνονταν σύνταξης από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Για όσους είχαν υπαχθεί στην κατηγορία των Μονοσυνταξιούχων πριν την απόφαση του Δ.Σ. με την οποία έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση υπήρχε δυνατότητα επιστροφής των εισφορών εφόσον δεν είχαν παραγραφεί (20ετής ή 5ετής παραγραφή ανάλογα με το ποια παραγραφή συμπληρώνονταν ενωρίτερα).

Ως πρόσθετο μέτρο διαφύλαξης των Μονοσυνταξιούχων η τότε Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΑΥ και οι Υγειονομικοί Σύλλογοι, απαίτησαν να εξαιρεθεί η απόδοση της κατηγορίας Μονοσυνταξιούχων

από τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων, ως μη εμπίπτουσα στις διατάξεις λόγω προαιρετικότητας.

Δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Με τον νόμο ν.4387/2016, η Κατηγορία Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ καταργήθηκε και όλες οι εκκρεμότητες παρέμειναν ως είχαν.

Ιδιαίτερο ζήτημα εγέρθηκε με τους Μονοσυνταξιούχους Υγειονομικούς που είχαν προχωρήσει σε ρύθμιση πληρωμής παλαιότερων οφειλών προς την Κατηγορία και των οποίων οι μηνιαίες δόσεις εγένοντο δεκτές εφόσον πληρώνονταν και οι τρέχουσες εισφορές μονοσύνταξης.

Παρά το γεγονός ότι οι τρέχουσες εισφορές καταργήθηκαν, το Ταμείο εξακολουθεί να εισπράτει τις δόσεις της ρύθμισης, παρά το γεγονός ότι δεν καταβάλλονται πλέον οι τρέχουσες εισφορές.

Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ρυθμιστεί στα πλαίσια του νέου ασφαλιστικού νόμου που βρίσκεται εν αναμονή.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην σύνταξη των Ισολογισμών –Απολογισμών των ετών 2002 -2004 η οποία είχε ανατεθεί στην εταιρία ΣΟΛ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές).

Η καθυστέρηση προέκυψε μετά από παρέμβαση του εποπτεύοντος Υπουργείου για μείωση του αρχικού τιμήματος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του αρχικώς σχεδιασμένου έργου και τη δημιουργία εμπλοκής στην πορεία του.

Η ανάθεση του έργου της κατάρτισης των υπόλοιπων Ισολογισμών (2005-2011) σε τρίτους είχε εγκριθεί από το εποπτεύον Υπουργείο, με την προοπτική ότι η διαδικασία αυτή θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, μαζί με τους Ισολογισμούς όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που ήταν σε εκκρεμότητα (συμπεριλαμβανομένου και του ΙΚΑ).

Φυσικά η εξέλιξη έχει αποτελματωθεί μετά την θεσμοθέτηση του ΕΦΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Είχε εγκριθεί η ανάθεση της σύνταξης της Αναλογιστικής Μελέτης των Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας Υγειονομικών σε τρίτους από το εποπτεύον Υπουργείο και βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για την προκήρυξη διαγωνισμού.

Οι σχετικές διαδικασίες έχουν ανασταλεί μετά την ενσωμάτωση του ΤΣΑΥ στον ΕΦΚΑ.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Η τρέχουσα συναλλαγή και η επικοινωνία των ασφαλισμένων με τις υπηρεσίες του Ταμείου είναι εξόχως προβληματική εξ αιτίας του δυσανάλογου όγκου διεκπεραίωσης σε σχέση με τον αριθμό του προσωπικού.

Η προοπτική ανάθεσης μεγάλου όγκου διεκπεραίωσης των εκκαθαρίσεων που εκκρεμούν σε τρίτους, θα αποδεσμεύσει σημαντικό αριθμό προσωπικού που θα ενταχθεί στην καθημερινή συναλλαγή του Ταμείου και θα βελτιώσει σημαντικά την τρέχουσα διεκπεραίωση, αποκαθιστώντας την σχέση αμοιβαιότητας των ασφαλισμένων με τις υπηρεσίες του Ταμείου.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το ΔΣ του ΕΤΑΑ με απόφασή του, είχε ζητήσει την κατάργηση των διατάξεων που εξαιρούν το Δημόσιο, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους Φορείς που η μισθοδοσία του προσωπικού τους βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, από την υποχρέωση αποδόσεως στους Τομείς Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, της Εργοδοτικής Εισφοράς του Κλάδου Συντάξεως.

Το υποβληθέν αρμοδίως σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, ουδέποτε διεκπεραιώθηκε.

ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στα πλαίσια των παροχών του Ταμείου έχει καθιερωθεί ο λογαριασμός «Στέγη Υγειονομικών» για την υποστήριξη των μοναχικών συνταξιούχων, ο οποίος σε παρελθόντα χρόνο είχε υπαχθεί στον Κλάδο Υγείας, χωρίς να έχει κάποια σχέση η εξάρτηση με την ασφάλιση στον Κλάδο αυτό η τις παροχές του.

Μετά την ένταξη του Κλάδου Υγείας στον ΕΟΠΥΥ, ανέκυψε η αναγκαιότητα μεταφοράς της Στέγης Υγειονομικών σε άλλο Κλάδο του Ταμείου προκειμένου να εξακολουθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες τους στους υπερήλικες μοναχικούς συνταξιούχους του Ταμείου.

Επειδή για την χορήγηση των παροχών της Στέγης Υγειονομικών όπως προβλέπονταν από την σχετική νομοθεσία, δεν αποτελούσε προϋπόθεση η ασφάλιση στον Κλάδο Υγείας των Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, για την ευόδωση των σκοπών και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των παροχών της Στέγης Υγειονομικών, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί η κινητή και ακίνητη περιουσία και οι πιστώσεις της Στέγης Υγειονομικών από τον Κλάδο Υγείας του Τομέα Υγειονομικών του ΕΤΑΑ, στον Κλάδο Σύνταξης του Ταμείου.

Το θέμα είχε περάσει όλα τα στάδια επεξεργασίας και έχρηζε απόφασης από το εποπτεύον Υπουργείο.

Σήμερα το ζήτημα αναζητείται στις ακαθόριστες διαδικασίες του ΕΦΚΑ.

Με την Στέγη Υγειονομικών συνδέεται και η διαρκής εκκρεμότητα ιδιοκτησίας του γνωστού εξαώροφου κτιρίου στην οδό Αλεξάνδρας 175 στην Αθήνα, όπου λειτουργούσε ως οίκος ευγηρίας των μοναχικών συνταξιούχων υγειονομικών.

Μετά την θεσμοθέτηση των παροχών στους συνταξιούχους από τον λογαριασμό της Στέγης Υγειονομικών, το κτίριο εγκαταλείφτηκε και παραμένει αναξιοποίητο.

Το κτίριο αποτελεί ιδιοκτησία του ΤΣΑΥ και για λόγους αδιευκρίνιστους εντάχθηκε μαζί με τον λογαριασμό «Στέγη Υγειονομικών» στον Κλάδο Υγείας του ΤΣΑΥ.

Μετά την ένταξη του Κλάδου Υγείας στον ΕΟΠΥΥ, σοβεί μια διαρκής διελκυστίνδα διεκδίκησης μεταξύ ΤΣΑΥ και ΕΟΠΥΥ. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΑΥ και οι Πανελλήνιοι Υγειονομικοί Φορεί έθεσαν κατ επανάληψη και επιτακτικά το αίτημα νομικής ρύθμισης για την μεταφορά του λογαριασμού «Στέγη Υγειονομικού» και του κτιρίου στον Κλάδο Σύνταξης.

Μετά την ενσωμάτωση του ΤΣΑΥ στον ΕΦΚΑ το ζήτημα έχει αποτελματωθεί περαιτέρω.

ΛΟΥΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Η οικοπεδική έκταση ιδιοκτησίας ΤΣΑΥ στην Θερμή Λέσβου που περιλαμβάνει τις γνωστές λουτροπηγές και το νεοκλασικό ξενοδοχειακό συγκρότημα ΣΑΡΛΙΤΖΑ, βρίσκεται εγκαταλελειμμένη από δεκαετίες και οι εμπεριεχόμενες σε αυτή κτιριακές εγκαταστάσεις, έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και βρίσκονται προς της κατάρρευσης τους.

Πραγματοποιηθείσες δαπανηρές μελέτες και παλαιότερες προσπάθειες αξιοποίησης αυτού του περιουσιακού στοιχείου εκ μέρους του Ταμείου, δεν απέδωσαν κανένα αποτέλεσμα καθώς στην όλη υπόθεση ενεπλάκησαν αποτρεπτικά η Αρχαιολογία και η Πολεοδομία.

Προ ετών η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρότεινε να της παραχωρηθεί κατά χρήση το ακίνητο, προκειμένου να ενταχθεί σε προγράμματα ανακατασκευής, ανάπλασης, ανάδειξης και αξιοποίησης του ακινήτου ως Λουτρικού Κέντρου και Ξενοδοχειακής Μονάδας, με την ένταξη του συνολικού έργου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) .

Η πρόταση έγινε κατ αρχή δεκτή και το όλο θέμα υποστηρίχθηκε νομικά υπό το πρίσμα της διασφάλισης των συμφερόντων του Ταμείου.

Η διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου έχει ανασταλεί μετά την ενσωμάτωση του ΤΣΑΥ και του ΕΤΑΑ στον ΕΦΚΑ.

Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τον Ασφαλιστικό Φορέα των Υγειονομικών και απετέλεσαν διαχρονικές διεκδικήσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Οι συνεχιζόμενες διεργασίες εν όψει της κατάθεσης του επικείμενου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου στη Βουλή, αποτελούν μια ευκαιρία διεκδίκησης, ώστε να προωθηθούν οι αναγκαίες λύσεις στα ζητήματα που αφορούν τον Ασφαλιστικό Φορέα των Υγειονομικών, παρά το γεγονός ότι τυπικά μετά την ενσωμάτωση του στον ΕΦΚΑ, έχει απολέσει την αυτόνομη υπόσταση του.

Παρουσίαση: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ

Share.

Leave A Reply