Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο προμηθευτών ΕΣΥ

0

Ηλεκτρονικό μητρώο προμηθευτών καθιερώνει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας καθώς «ενεργοποιούνται» οι ηλεκτρονικές προμήθειες για αγορές άνω των 60.000 ευρώ. Οι προμηθευτές θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε εγγραφή τους στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Οι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές), οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που θα διενεργεί η ΕΠΥ, αλλά και στους επαναδιαγωνισμούς (call offs) που θα διενεργούν τα νοσοκομεία και οι φορείς εποπτείας της ΕΠΥ θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν στο Μητρώο προμηθευτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ), η οποία έχει την ευθύνη εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία.

Η διαδικτυακή πύλη, την οποία θα χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: http://www.promitheus.gov.gr. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες που αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό, πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να αποδέχονται τους όρους χρήσης του.

Για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται, να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Share.

Leave A Reply