Διαχείριση της ιατρικής τεχνολογίας

0

Το όλο θέμα της διαχείρισης της ιατρικής τεχνολογίας (προμήθεια και συντήρηση του ιατρικού εξοπλισμού) στα νοσοκομεία βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση. Το άναρχο σύστημα των προμηθειών ιατρικού εξοπλισμού καθώς και η διαχείριση του δεν οφείλονται ποιος φορέας έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά με ποιες διαδικασίες και κριτήρια πραγματοποιούνται οι διαγωνισμοί αυτοί. Σήμερα στα Νοσοκομεία και στους φορείς (βλέπε ΕΠΥ, ΥΠε) τόσο για τους διαγωνισμούς όσο και για την διαχείριση, επικρατεί η άγνοια, η αυθαιρεσία και η αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να προγραμματίζει, να ελέγχει και να επαναξιολογεί τις συνθήκες και τα δεδομένα σε ένα περιβάλλον, όπως είναι του νοσοκομείου, με ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία και συνεχώς νέες κλινικές ανάγκες. Επικρατούν οι αξίες, παραδόσεις και αντιλήψεις της δεκαετία του 80.
Τα νοσοκομεία βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα με δύο βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας των: τον οικονομικό και τον τεχνολογικό. Καλούνται να λειτουργήσουν σε μια νέα κατάσταση, στην οικονομικά ελεγχόμενη υγεία. 
Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο θέμα της συντήρησης του ιατρικού εξοπλισμού δηλώνει μια αδυναμία της κλινικής αξιολόγησης τόσο της σπουδαιότητας της σωστής συντήρησης όσο και του άμεσου κόστους της ασφάλειας και λειτουργικότητας του εξοπλισμού. Παρατηρείται σπατάλη στην συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χωρίς επίτευξη βέλτιστου κλινικού και οικονομικού αποτελέσματος. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός έχει από τη φύση του ανάγκη ειδικής συντήρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης. Απαιτεί:
1. Αναγνώριση του επιπέδου κινδύνου στο νοσοκομειακό περιβάλλον
2. Σπουδαιότητα κλινικής αποτελεσματικότητας
3. Ασφάλεια και προστασία εξοπλισμού, χρηστών και ασθενών με ταυτόχρονη επάρκεια στην εφαρμογή προτύπων 
4. Βαθμό λειτουργίας και αποδοτικότητας
5. Βαθμό αξιοπιστίας εξοπλισμού
6. Διαθεσιμότητα εναλλακτικής κλινικής εφαρμογής
7. Επίπεδο συντήρησης
8. Αξιολόγηση οικονομο-κοινωνικού κόστους
9. Προγραμματισμό αναβάθμισης – αντικατάστασης- κατάργησης βασισμένο σε αποδείξεις
Σήμερα, στο ΕΣΥ, η δαπάνη συντήρησης του υψηλού κόστους ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (απεικονιστικά μηχανήματα – ακτινοθεραπευτικά και θεραπευτικά) ξεπερνάει τα 15 εκ. ευρώ. Ποσό αυθαίρετο, χωρίς έλεγχο, αξιολόγηση, μέτρηση βαποδοτικότητας και το κυριότερο χωρίς εξασφάλιση της απαιτούμενης ασφάλειας του ασθενή και του εργαζόμενου.

ανθρωπος

 

Χρήστος Καζάσης

https://www.facebook.com/kazassis?fref=nf

Share.

Leave A Reply