Αλεξανδρούπολη Π.Γ.Ν.Ε. Ένα βήμα προς το “Ηλεκτρονικό Νοσοκομείο”.

0

Παρά τις δυσχερείς συνθήκες που βιώνει η Ελλάδα, σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, από το 2009, με τα νοσοκομεία και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης, λόγω των αυξημένων ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, ένα Σωματείο δείχνει με πράξεις τη δυνατότητα βελτίωσης της παρεχόμενης νοσοκομειακής περίθαλψή των ασθενών.

Πρόκειται για το Σωματείο Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Έβρου (Σ.Υ.Κ.Ν.Ε.)που διέθεσε το ποσό των διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ(€282.900) για την απόκτηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος Αρχειοθέτησης και Επικοινωνίας Απεικονιστικών Εξετάσεων (Picture Archive and Communication System – PACS) και ενός Ακτινολογικού Πληροφοριακού Συστήματος (Radiology Information System – RIS).

Τα PACS/RIS συστήματα επιδιώκουν τη διασύνδεση διαφόρων ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων ώστε οι αντίστοιχες εξετάσεις να είναι διαθέσιμες στις κλινικές / τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Οι ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις αναφέρεται στις ψηφιακές εικόνες οι οποίες προέρχονται από συστήματα υπολογιστικής ακτινογραφίας (computed radiography – CR), υπολογιστικής τομογραφίας (computed tomography – CT), μαγνητικής τομογραφίας (magnetic resonance imaging – MRI), υπερηχοτομογραφίας (ultrasound – US), πυρηνικής ιατρικής (nuclear medicine – ΝΜ), ψηφιακής αγγειογραφίας (digital angiography) και άλλων ακτινολογικών απεικονιστικών συστημάτων που ενδεχομένως να υπάρχουν εντός ενός νοσοκομείου.

Το PACS/RIS σύστημα που εγκαταστάθηκε στο Π.Γ.Ν.Ε είναι το AGFA IMPAX 6.5.3, που ο βασικός εξοπλισμός του είναι:
Το αποθηκευτικό μέσο των εικόνων από τις ακτινοδιαγνωστικές συσκευές: ΗP P2000 SAN STORAGE
Δυο PACS/RIS servers

38TB LTO5 – TAPE STORAGE HP
UPS HP R5 – 5KVA
CD Robot Rimage 2000i
20x RIS CLIENTS HW
Trolley PC για τα Χειρουργεία
Το σύστημα PACS/RIS που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο Π.Γ.Ν.Ε μπορεί να συνεργάζεται με το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να είναι διασυνδεδεμένο και να συνεργάζεται άψογα με το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα που διαθέτει το Νοσοκομείο (HIS).

Με τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνεται η μετάβαση από τον συμβατικό φάκελο του ασθενή στον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο (ΙΑΦ, Electronic Health Record).

Ακόμη, στο υφιστάμενο σύστημα PACS/RIS του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω Διαδικτύου στους επαγγελματίες υγείας του Νοσοκομείου, όμως αυτό θα πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο, όταν αντιμετωπιστούν θέματα ασφαλείας από το αρμόδιο Τμήμα του Νοσοκομείου.

Ανάδοχος του Έργου
Ανάδοχος υλοποίησης και εγκατάστασης του συστήματος PACS / RIS είναι η εταιρεία ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ. Η συνέπεια και ο επαγγελματισμός της εταιρείας υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες στην πραγματοποίηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος έτσι ώστε το σύστημα PACS/RIS να ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα, αλλά και να είναι πλήρως λειτουργικό, διευκολύνοντας τόσο τους επαγγελματίες υγείας στο έργο τους, όσο και τους ασθενείς ώστε να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Αξίζει ιδιαίτερη μνεία η άοκνη προσπάθεια της εταιρείας για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, χωρίς να υπάρξει επιβάρυνση στο αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου. Επίσης, το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση αυτού του πονήματος, που είναι μεγάλων διαστάσεων για τα δεδομένα της πόλης της Αλεξανδρούπολης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, η εταιρεία ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ παρείχε δικτυακό εξοπλισμό που δεν υπήρχε στην σύμβαση του έργου, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του ΣΥΚΝΕ, σύμφωνα με δηλώσεις των αρμοδίων.
Πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελεί η τήρηση του χρονοδιαγράμματος από την πλευρά της εταιρείας, με αποτέλεσμα το έργο να ολοκληρωθεί αλλά και να τεθεί σε λειτουργία έγκαιρα, επιτυγχάνοντας το Π.Γ.Ν.Ε να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη, αν δεν αναγνωριστεί και επισημανθεί η θετική αποδοχή της δωρεάς του Σ.Υ.Κ.Ν.Ε. προς το Νοσοκομείο, από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ε καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου, που αγκάλιασαν την μεγαλόπνοη αυτή προσπάθεια και συνετέλεσαν τόσο στην ορθή επιλογή του κατάλληλου συστήματος αλλά και στην εγκατάσταση και λειτουργία του.

Το εγχείρημα της απόκτησης του Πληροφοριακού Συστήματος PACS/RIS από το Π.Γ.Ν.Ε αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της Θράκης. Τα οφέλη από την εγκατάσταση και χρήση ενός συστήματος PACS/RIS μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτά τόσο από τον ασθενή-νοσηλευόμενο όσο και από το προσωπικό υγείας. Ειδικότερα,

 Βελτιώνεται η φροντίδα των ασθενών
 Δεν χρειάζεται ο ασθενής να μεταφέρει τα φιλμ των απεικονιστικών εξετάσεων μεταξύ των κλινικών του Νοσοκομείου ή / και μεταξύ Νοσοκομείων
 Μπορεί να εξυπηρετηθεί μεγαλύτερος αριθμός ασθενών χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας
 Μετάβαση από την αναλογική εικόνα και το ακτινογραφικό φιλμ στη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και το e-Hospital
 Βελτίωση της ποιότητας της εικόνας
 Χρησιμοποίηση οικολογικών συστημάτων αποτύπωσης εικόνων
 Μείωση του προϋπολογισμού για αναλώσιμα υλικά
Αγορά εξοπλισμού: ΝΑΙ, Εγκατάσταση: ΝΑΙ, Λειτουργία: ΝΑΙ. Αλλά….

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα PACS/RIS που εγκαταστάθηκε στο Π.Γ.Ν.Ε είναι ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Παρόλο που είναι ένα τεχνολογικά άρτιο έργο με απρόσκοπτη λειτουργία, στοιχεία που διαπίστωσε ο γράφων, δεδομένης της τεχνογνωσίας του αλλά και της προσωπικής επαφής με το συγκεκριμένο σύστημα, υπάρχει ένας παράγοντας που αποτελεί τροχοπέδη ώστε το συγκεκριμένο σύστημα PACS/RIS να φανερώσει όλο του το μεγαλείο. Ο παράγοντας αυτός δεν είναι άλλος από τον άνθρωπο που με διάφορους τρόπους δυσχεραίνει τόσο τη λειτουργία του συστήματος, όσο και την εξυπηρέτηση του ασθενή.

Ειδικότερα, ενώ η πλειοψηφία των εργαζομένων γνωρίζει για την ύπαρξη του συστήματος PACS/RIS στο Π.Γ.Ν.Ε, δεν έχει γίνει έλεγχος από τους υπεύθυνους των κλινικών για την εγκατάσταση του λογισμικού που συνοδεύει το PACS/RIS ώστε να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στις απεικονιστικές εξετάσεις του κάθε ασθενή.

Παρασκευή & Σαββατοκύριακο: Για υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση στις απεικονιστικές εξετάσεις από το ιατρικό προσωπικό των κλινικών χρειάζεται να γίνει η γνωμάτευση από τον ειδικό ιατρό του Ακτινολογικού Τμήματος. Παρ΄ όλο που στην αρχή λειτουργίας του συστήματος PACS/RIS παρατηρήθηκε μια αργοπορία στη διαδικασία γνωμάτευσης των απεικονιστικών εξετάσεων, τον τελευταίο καιρό το πρόβλημα αυτό έχει περιοριστεί κατά τις εργάσιμες ημέρες, χάρη στην προσπάθεια που καταβάλλεται από τους ειδικούς ιατρούς του Ακτινολογικού Τμήματος. Όμως, στις απεικονιστικές εξετάσεις που υποβάλλονται από Παρασκευή μεσημέρι καθώς και το Σαββατοκύριακο, οι γνωματεύσεις πραγματοποιούνται τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει τρομερή καθυστέρηση, ο θεράπων ιατρός να μην μπορεί να επιτελέσει τη διάγνωση και ο ασθενής να μην εξυπηρετείται. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική σε οξείες περιπτώσεις ασθενών, που απαιτείται η άμεση διαθεσιμότητα των απεικονιστικών εξετάσεων από τον ειδικό ιατρό. Συνεπώς, η Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ε χρειάζεται να επιδείξει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα!

Κλείνοντας το συγκεκριμένο άρθρο, διαπιστώνει κανείς ότι στην εποχή της παρακμής των ανθρώπινων κανόνων και του απόλυτου ατομισμού, τρία εμπλεκόμενα μέρη, το Σωματείο Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Έβρου, η Διοίκηση μαζί με το προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου και η ανάδοχος εταιρεία ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ, εμπράκτως και υπερβάλλοντας εαυτόν, συνέβαλλαν στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός προηγμένου Πληροφοριακού Συστήματος PACS/RIS, εκσυγχρονίζοντας τεχνολογικά το Νοσοκομείο και βελτιώνοντας της υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους της περιοχής.

http://www.e-evros.gr/gr/eidhseis/3/p-g-n-e-ena-bhma-pros-to-hlektroniko-nosokomeio/post27754

Share.

Leave A Reply